แม๊ เอ่ยทวงสัญญาปอ ยันยังไม่ได้รับเงินเลย

ทางด้าน ท น า ย เดชา ท น า ย ของแม่แตงโม ได้ออกมา แ ถ  ล ง ข่ า ว เรื่องความคืบหน้า ค ดี แตงโม นิดา ที่ เ สี ย ชี วิ ต จากการ พ ลั ด ต ก เรือ กลาง แ ม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ยา

ที่ยังเป็น ป ร ะ เ ด็ น และมีข้อ ส ง สั ย อย่างมากในเรื่องของ ค ดี โดยด้านคุณแม่ภนิดา ก็ได้เข้าร่วม แ ถ ล ง ด้วยการ โ ฟ น อิ น ที่เริ่มจากเรื่องของ ค ดี ที่ถูก ย้ า ย เป็น ค ดี พิเศษ DSI

ที่ทางด้านคุณแม่ไม่เห็นด้วยที่จะ ยื่ น เรื่อง เพราะต้องมา รื้ อ ค ดี ใหม่ทั้งหมด แต่ก็เข้าใจในความ ห วั ง ดีทุกคน แม่ยัน เ ชื่ อ มั่ น ในการทำงานของ ตำ ร ว จ

และ ค ดี ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว เพียงให้จี้5 คนบนเรือก็จบ ในเรื่องของ ค ดี แม่ภนิดาเผยว่า มอบให้ ท น า ย เดชาเป็นคน จั ด ก า ร ก็ รู้ สึ ก ดีที่มีคน เ รี ย ก ร้ อ ง ความเป็น ธ ร ร ม ให้กับแตงโม

แต่ถ้าเข้ามายุ่ง เ กี่ ย ว กับเรื่องของ ค ดี ก็ให้ทนายเดชา ตั ด สิ น ใ จ ได้เลย แต่ขอไม่ให้เข้ามา ยุ่ ง ส่วน ก ร ณี ของ ส.ส.เต้นั้น ที่ได้เผยถึง ห ลั ก ฐ า น ชิ้นใหม่

ที่เป็นภาพ ว ง จ ร ปิดคล้าย เ ง า คน ว่ า ย น้ำ ซึ่งแม่กล่าวว่า มโนหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริง ก็ เ ศ ร้ า นะ ที่มีเรือผ่านแต่ไม่ช่วย

ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าใช่เรื่องจริง เพราะแตงโม มี บ า ด แ ผ ล เยอะ แถมดื่มไวน์ด้วย จะมีแรง ว่ า ย นานถึง 30 นาทีเลยหรอ และให้ช่วย เ ลิ กพูดเรื่องหา แ ส ง ทุกคนมาช่วยได้

ต่อมาได้เผยถึงเรื่อง 5 คนบนเรือที่อยากจะให้เข้าเครื่อง จั บ เ ท็ จ เพราะยังมีคนที่ไม่ยอมพูด อ ะ ไ ร และด้านแม่ภนิดา ได้เผยถึงปอ และโรเบิร์ต

ที่เคยให้ สั ญ ญ า ว่าจะ ส า ร ภ า พ ทุกสิ่งหลังจาก บ ว ช แม่ยังจำคำนี้ได้ และยังรออยู่ เนื่องจากตั้งแต่ปอบวชก็ไม่ได้คุยกันเลย พร้อมทั้งยืนยันถึงเรื่อง เ งิ น ว่าแม่ยังไม่ได้รับ สั ก บ า ท จากปอและโรเบิร์ตเลย

ปอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *