ปลื้มจิตร์ ถินขาว เรียนจบปริญญาโทแล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดี สำหรับ “ปลื้มจิตร์ ถินขาว”

อ ดี ต นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย 1 ใน 7 เ ซี ย น วอลเลย์บอล

โ พ ส ต์ ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่วนตัว ชื่อ Thinkaow Pleumjit ใจความระบุว่า

“ปลื้มจิตร์ ถินขาว” สำเร็จการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์

(การจัดการการกีฬา) มหาวิท ย า ลัยรัตน บั ณ ฑิ ต RBAC แล้ว

โดยจะมีคิวเข้ารับ พ ร ะ ร า ช ทา นป ริ ญญ า บัต ร มหาวิท ย า ลัยรัตนบัณฑิต

ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ พร้อมข้อความว่า “เย้ๆๆ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์

(การจัดการการกีฬา) มหาวิท ย า ลัยรัตนบัณฑิต RBAC พบกันวันที่ 3 ธันวาคมค่ะ”

ปลื้มจิตร์ ถินขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *