ยุ้ย ญาติเยอะ ซัดแรง โตโน่ ลั่นจะตายก็ตายคนเดียว

เรียกว่าเป็น ป ร ะ เ ด็ น ร้อน แรงทีเดียว สำหรับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม โตโน่ ภาคิน ที่จะ เ ต รี ย มตัว ว่าย น้ำข้าม แม่ น้ำโขง

ในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ รวม ร ะ ย ะ ทางไป ก ลั บ 15 กิโลเมตร เพื่อจะ ร ะ ด ม ทุนไปซื้อ อุ ป ก ร ณ์ ทางการ แ พ ท ย์ ให้

กับ โรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและลาว ที่ล่าสุดทางเพจดัง ได้นำบท สั ม ภ า ษ ณ์ ของโตโน่ ที่ในช่วงหนึ่งของ ร า ย ก า ร แ ฉ

ซึ่งด้าน พิ ธี ก ร ได้บอกว่า ต อ น นี้ น้ำมัน เ ชี่ ย ว นะ พ า ยุ ก็เข้าหลายลูก ป ริ ม า ณน้ำฝนก็ เ ย อ ะ

แต่ด้านโตโน่เผยว่า ตนเชื่อว่า ห ม อ พ ย า บ า ล เ สี่ ย ง กว่าตนหลายเท่า จึง ก ล า ย เป็น ก ร ะ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ มากมาย

ทั้งว่า เพิ่ม ภ า ร ะ ให้ ห ม อ พ ย า บ า ล กู้ ภั ย และอื่นๆอีก คุณเป็น นั ก ร้ อ งอยู่แล้ว ก็ ไ ล ฟ์ ส ด ร้อง เพลง เปิดรับ บ ริ จ า ค เอา ยังดีกว่าอีก

ขณะเดียวกันนั้น นั ก ร้ อ ง สาว ยุ้ย ญาติ เยอะ ก็ได้เข้ามา ค อ ม เ ม้ น ต์ เพจดัง ว่า ส ะ พ า น ก็มีให้ ข้ า ม นะ หรือมัน ง่ า ย ไป

ก็พาย เ รื อ แต่ต้องไปคนเดียว จะได้ดู พ ย า ย า ม ขึ้นมานิดนึง ก็เปิดรับบ ริ จ า ค ได้แล้ว ไม่ต้องให้ใครไป เ สี่ ย ง ถ้า ต า ย ก็ ต า ย คนเดียวดีไหม

โตโน่

ยุ้ย ญาติเยอะ

เม้นต์ยุ้ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *