มีน พีรวิชญ์ เป็นหนี้ 24 ล้าน ต้องกินข้าวกอง

สำหรับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม ห ล่ อ หน้าตี๋ อย่าง มีน พีรวิชญ์ ที่มี ฝี มือ ผ ล ง า น มากมายใน ว ง ก า ร บัน เทิง และมีความ ตั้ ง ใ จ ทำงาน

เพื่อจะเก็บ เ งิ น มาตลอด จนกระทั่งปี2564 ด้านหนุ่มมีน ได้ซื้อบ้าน ห รู หลังใหม่ ร า ค า เกือบ 20 ล้าน ด้วย น้ำ พัก น้ำ แรง ตัวเอง

ล่าสุด หนุ่มมีน ได้ออกมาเผยที่ต้อง โ ห ม ง า น อย่างหนัก รับงาน ล ะ ค ร ซี รี ย์ หลายเรื่อง เรียกว่าต้อง ทำ ง า น 7 วันเต็ม

เนื่องจาก ต อ น นี้ เจ้าตัวนั้นเป็น ห นี้ ท ะ ลุ 20 ล้านไปแล้วจากที่ ซื้ อ บ้าน จึงทำให้ต้อง ป ร ะ ห ยั ด ด้วยการ กิ น ข้ า ว ที่กองถ่าย เพราะอยากที่จะปิดบ้านให้ไว้ที่สุด

ซึ่งก็ ย อม รั บ ว่าเป็น ห นี้ มากกว่า 20 ล้านแล้ว แม่ได้เผยว่า ดี แค่ ไหน แล้วเด็กวัย 24 ปี มี ห นี้ เท่า อ า ยุ โดยตอนแรก ต ก แ ต่ ง บ้านจะจบลงที่ 20

แต่ไปๆมาๆ ก็ ง อ ก ไปนิดหน่อย สิ้นปีนี้บ้าน เ ส ร็ จ แล้ว ก็ ดำ เ นิ น ไปประมาณ 80 เปอร์เซนต์ เ ห ลื อ ต่อเติมอีกนิดหน่อย

ทั้งนี้ อยากจะปิดบ้านก่อน อ า ยุ 30 ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือไม่ แต่ก็จะ พ ย า ย า ม ทำให้ได้ อีก 6 ปี ทุกวันนี้ต้อง กิ น ข้ า ว ที่กอง

บางวันก็ขอข้าวเย็นเพื่อนำ ก ลั บ ไปเวฟกินที่บ้าน พร้อมกันนี้หนุ่มมีน ได้ ยก มือ ไ ห ว้ ของาน เ พิ่ ม จาก ผู้ ใ ห ญ่ และแฟนๆ

หนุ่มมีน

บ้านหลังใหม่

มีน พรีวิชญ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *