เผยรักครั้งใหม่ เต้ย รับคบ เจโต ไม่ติดเรียกแฟน

เรียกว่าหลายคนต่าง จั บ ต า มองเรื่อง ค ว า ม รั ก ครั้งใหม่ของ น า ง เ อ ก สาว เต้ย จรินทร์พร เนื่องจาก ท ริ ป โค เปน เฮ เกน ที่สาวเต้ยได้ลงภาพสวยๆ

ทำให้ ช า ว เ น็ ต ต่างอยากรู้ว่าใครเป็น ช่ า ง ภ า พ ให้ เพราะไม่มีภาพเพื่อน ส นิ ท ใน ว ง ก า รร่วม ภาพ ด้วยเลย จากนั้นกลุ่มโคนันเมือง ไ ท ย ได้มีการตาม สื บ

จนรู้ว่าสาวเต้ยนั้นกำลัง ค บ ห า ดู ใ จ กับผู้ กำ กับ หนุ่ม เจโต ปณิธิ ที่มี ดี ก รี เป็นเจ้าของ บ ริ ษั ท 888 CREATIONS

ล่าสุด ด้านสาวเต้ย ก็ได้ออกมา เ ปิ ด ใ จ ถึงเรื่องนี้ว่า ตน ย อม รั บว่ากำลัง ค บ กับหนุ่มเจโต จริง ซึ่งเจอกับฝ่ายชายตั้งแต่ ถ่ า ย ง า น TVC ที่เจโต กำ กั บ เรื่องแรก

ได้ ร่ ว ม ง า น กัน ตั้ง แต่ 10ปีที่แล้ว แต่ตนเพิ่งมา คุ ย กั น เมื่อ ปลาย ปี ที่ผ่านมา ส ถ า น ะ ก็ ศึ ก ษ า กันไปเรื่อยๆ ก็คุยกันมา สั ก พั ก ใหญ่แล้วยังไม่ได้ขอแบบ จ ริ ง จั ง

แต่ก็ ส า ม า ร ถ เรียกแฟนได้ ที่ ตั ด สิ น ใ จ คบ กัน ก็เพราะอยูู่ด้วยกันแล้ว เ กิ ด ความ ส บ า ย ใ จ มีความ สุ ข ดี มันโอเค แล้วเขาเป็นคน เ ก่ ง ข ยั น เหมือนสร้าง เ นื้ อ สร้าง ตัวด้วยตัวเขาเอง

เรื่องนี้ไม่มีใครเป็น แ ม่ สื่ อ เพราะไม่มีใคร รู้ เ รื่ อ ง ก็จะมีแต้ว ณฐพร ที่ เ พิ่ ง มา รู้ ตอนหลังไม่ได้ เ ล่ าให้ใครฟัง เ ย อ ะ

 

ทั้งนี้ ตนกับเจโต ก็ ค บ กันมา เ กื อ บ ปีแล้ว ยอม ใ จ ชาว เน็ต ไทยเลยที่ สื บ จนรู้ว่าเป็นใคร และต้อง ย อ ม รั บ ทั้งตกและเจโตนั้น ต ก ใ จ ว่า ที่ ไ ท ย มี โ ค นั น เ ย อ ะ มาก

สาวเต้ย

เต้ย จริทนร์พร

หนุ่มเจโต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *