สมใจหวัง เชน ประกาศข่าวดี ภรรยาสาวท้องลูกแฝด 3

สำหรับ หนุ่มเชน ธนา หรือชื่อใหม่ ธนาตรัยฉัตร ที่ได้ออกมาเผยข่าวดีผ่านทางโซเชียล

เนื่องจากทางด้าน เจมส์ ภ ร ร ย าสาว กำลังตั้ง ท้ อ ง ที่ 3 และเป็นเรื่องที่สุด เ ซ อ ร์ ไ พ ร์ อย่างมาก

เมื่อรู้ว่า ท้ อ ง นี้เป็น แ ฝ ด 3 เรียกว่า ส ม ใจ ห วั งเ ลยทีเดียว เพราะก่อนหน้านี้ หนุ่มเชนเคยให้ สั ม ภ า ษ ณ์ ว่า

อยากมีลูก 5 คน ซึ่งด้านหนุ่มเชน เผยภาพ ครอบ ครัว สุดน่ารัก ที่ระบุว่า มี ข่ า ว ดีมา แ จ้ ง สเปซกับสเตลล่า

กำ ลัง จะมีน้องเพิ่มอีก 3 คน มันคือเรื่อง ม หั ศ จ ร ร ย์ มากๆ ตลอด 20 ปี ได้เป็นทั้ง นั ก ร้ อ ง ทำ ธุ ร กิ จ และได้ แ ต่ง ง า น

ได้ออก ที วี ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตตน โดยตน ตั้ ง ใ จ และ มุ่ ง มั่ น ที่จะทำ ค ว า ม ดี มาตลอด

รวมทั้งการเป็น หัว ห น้ า ครอบครัว พ่อ และเจ้าของ บ ริ ษั ท ที่ดี แล้ววันนี้มีครอบครัวที่ ส ม บู ร ณ์

ถ้าหาก ธุ ร กิ จ สำ เร็จ ตาม ฝั น ก็จะช่วย เ ห ลื อ สังคมต่อไป เพื่อเป็นการ ต อ บ แ ท น ที่ทุกคนให้การ ส นั บ ส นุ น

งานนี้เหล่าบรรด าแ ฟ น ค ลั บ และคนใน วง การ บั น เ ทิ ง ต่างเข้า แสดง ความ ยิ น ดี กันมากมาย

เชน กับ ภรรยา

เชน ธนา

ครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *