รวมหวยเด็ด เลขมงคล เลขเจดีย์ถล่ม คนดัง แม่น้ำหนึ่ง

เรียกว่าโค้งสุดท้าย เหล่าบรรดาคอ ห ว ย ต่าง ส่ อ ง หา เ ล ข เ ด็ ด เ ล ข ดัง เนื่องในวันออกผล ส ล า ก กินแบ่ง รั ฐ บ า ล งวดวันที่ 01/10/65 ก็ได้นำ เ ล ข โ ด น ใ จ มารวมไว้ให้

เ ล ข น้ำตา เทียน บ ว ง ส ร ว งไอ้ไข่ ที่ วั ด สันมะเกี๋ยง จ.เชียงใหม่ ได้ ส่ อ ง อ่างน้ำ มนต์ ทำพิธี บวง สรวง มี เ ล ข 7 ที่ขอบด้านซ้ายอ่าง เลข 8 อยู่ตรงกลาง เลข 0 9 จะได้ 87 78

แล้ว 3 ตัว คือ 087 กับ 987 นอกจากนี้ เ ล ขหาง ป ร ะ ทั ด ได้ 1 กับ 7 และ 358 เ ล ข เ ด็ ดเชียงใหม่ เ จ้ า แ ม่ คำ นวณ ห ว ย โหร ด ว ง ด า ว ได้ เ ล ขคู่วัน 7 และคู่มิตร 8 9

และให้ ร ะ วั ง เ ล ข เ บิ้ ล กับ ห า ม เ ล ข แรง ร ะ ย ะโค้งสุดท้ายเป็น เ ล ข เจ ดีย์ ถ ล่ ม ช่ว ง เว ล า 16.40 ที่คำนวณได้คือ 414, 424, 404, 441, 440, 442, 164, 640

เลขหลัง เ จ ดี ย์ วั ด ศรีสุพรรณถล่ม พบองค์ พ ร ะ ธ า ตุ แตก 83 องค์ มี อ า ยุ 522 ปี และพ.ศ. ที่สร้าง คือ 2048 เลขมงคล คือ 09, 13, 26, 70, 59, 89, 013, 913, 089, 470, 901

เ ล ข เทศ กาล กิน เจ 26, 04, 264, 926, 104 เ ล ข วันสิ้น อ ดี ต รา ชิ นี นักบู๊ ม.ล.สุรีวัลย์ อายุ 59 ปี ย่างเข้า 60 เ ล ข ค วี น อังกฤษ ที่ ส ว ร ร ค ต ค.ศ.2022 อายุ 96 ปี

เ ล ขคนดังมนต์สิทธิ์ งวดนี้ซื้อ ล๊อต ตา รี่ เ ล ข 096, 912, 645 เ ล ขแม่ น้ำ หนึ่ง 4-0 คือ 40, 43, 03 และ 3 ตัว คือ 403 เ ล ข ธู ป บารมีทวดเที่ยง 452 นอกจากนี้ยังเห็น เ ล ข ในขันน้ำ มนต์ 458, 428

เ ล ขป ฏิ ทิ น จีน 957 124 245 และ 4520 เ ล ขทะ เบียนรถบิ๊กป้อม ที่ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ ท ะ เ บี ย น กฉ9 เลขบวง สรวง ท้าว เ ว ส สุ ว ร ร ณ วั ดเ ถรพลาย สุพรรณบุรี

มีอ า ยุ 100 ปี แล้ว ด า ร า จุด ป ร ะ ทั ด ได้ เ ล ข 399 51 กับ 622 12 2350 เ ล ข เซียม ซี 71 ป ร ะ ทั ดแ ก้ บ น 781, 30

เ ล ขคำชะโนด จ.อุดรธานี เ ล ขขันน้ำมนต์ พ่อจ้ำ ชวการ 309 ธู ป เ สี่ ย ง โ ช ค 292 และแม่ลูกรำ ถ ว า ย ปู่ย่า เขียน เ ล ข 982 85 เ ล ข ต้นไทร 54 64 เ ล ข ธู ป 154

เ ล ขท้าว เวช สุวรรณ กำแพงเพชร ต ล ก คณะ โจ๊กเกอร์ ก.หัวไก่ จุด ธู ป เ สี่ ย ง ทายได้ 796 ตรงกับทะเบียนรถ เ สี่ ยชัช สายเปย์

เลขแม่ ห ม อ พลังเทพ จุด ป ร ะ ทั ด ถวาย เ ท ว ด า ได้เลขหาง ป ร ะ ทั ด 50 545 เ ล ข กล้วยประหลาด ออก 4 เ ค รื อ ในต้นเดียว ชาว บ้าน แ ห่ ตี เ ล ข 194 432 94 84 และ 32

เ สี่ ย ชัช

แม่ ห ม อ

กล้วยออกลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *