หมอปลาย พรายกระซิบ เล่าเรื่องคนตกน้ำจะเป็นอย่างไรต่อไป

เป็นอีก นั ก ทำ น า ย ที่มีชื่อ เ สี ย ง สุดๆ สำหรับ “ห ม อ ปลาย พ ร า ย กระซิบ”

ซึ่ง ล่ า สุ ด เ จ้ า ตัวได้มาออกรายการ ตี ท้ า ย ค รั ว และเรื่องที่ ข า ด ไม่ได้เลย คือการพูดคุยถึง

เรื่องการ ดู ด ว ง “มดดำ คชาภา” ได้ถามคำถามในช่วง ท้ า ย ของ ร า ย การ ตี ท้ า ย ค รั ว ว่าให้

“ห ม อปลาย พ ร า ย กระซิบ” เ ล่ า นิทานให้ฟังเรื่องหนึ่ง คน ต ก น้ำจะเป็น อ ย่ า ง ไ ร ต่อไป

ซึ่งคนทั้งประเทศกำลัง ติ ด ต า ม แบบไม่ต้องทำ ม า ห า กิ น กันเลย ส ม ม ติ พ ล็ อ ต อีกหนึ่งตอน

มั น จะเป็นอย่างไร ห ม อ ปลาย เ ล่ า ว่า ซึ่งจริงๆก็ดูไม่ ย า ก เลย มั น เป็น อ ะ ไ ร ที่ ง่ า ย มากๆ

ง่ายๆเลยก็คือพากันไป มันมี เ ห ตุ ล่ ว ง หน้ากันมาก่อนหน้านั้นไง

แล้วก็เริ่ม ไ ม่ ถู ก ใ จ กันแล้วก็แล้ว จั ด ก า ร ทำให้ ต า ย ใจ

ภาพของ ห ม อ ปลาย พ ร า ย กระซิบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *