ดีเจแมน ใบเตย ขอเลื่อนดีเอสไอ ยื่นเอกสาร

จากก่อนหน้านี้ ทางด้าน คู่ รั ก นัก ร้อง นั ก แ ส ด ง อย่าง ดีเจแมน กับ สาวใบเตย ที่ถูกออก ห ม า ย เ รี ย ก ค ดี Forex 3D

และต่อมาทั้งคู่ได้เดินทางเข้า พ บ ดีเอสไอ เพื่อทราบข้อ ก ล่ า ว หา โดยด้าน DSI นัดยื่น เ อ ก ส า ร เพิ่มเติมในวันที่ 30 กันยายนนี้

ล่าสุด ทางด้าน นายไตรยฤทธิ์ อ ธิ บ ดี กรม สอบ สวน ค ดี พิเศษ (DSI) ได้เผยว่า ดีเจแมนและใบเตย เข้าพบ พนัก งาน ส อ บ ส ว น แล้ว

ซึ่งขอ ข ย า ย เ ว ล า ยื่นเอกสาร พ ย า น ห ลั ก ฐ า น เพิ่มเติม ไปเป็นวันที่ 17 ตุลาคม ในส่วนของ ผู้ ต้ อ ง หากลุ่มสุดท้าย จะให้เวลา 2 สัปดาห์

เพื่อนำ ห ลั ก ฐ า น มา ชี้ แจง เรื่องต่างๆ ทั้งเส้นทางการ เ งิ น ความ สั ม พั น ธ์ กับ นายอภิรักษ์ หรือกลุ่ม บ ริ ห า ร รวมไปถึง ภ า พ ถ่ า ย ข้อความที่เกี่ยวกับ ค ดี

จากนั้นร.ต.อ. วิษณุ ผู้ อำ นวย การ กอง ค ดี ธุรกิจ เ งิ น นอก ร ะ บ บ เผยว่า ผู้ ต้อง หา 6 คนสุดท้ายนี้ มีความ เ ชื่ อ ม โ ย ง กับผู้ บ ริ ห า ร Forex 3D

และพบว่า ต อ น นี้ มี ผู้ ต้อง หา ที่เกี่ยวข้องแค่นี้ ถ้าหากพบความ ผิ ด เพิ่มก็จะนำมา ดำ เ นิ น ค ดี นอกจากนี้ พนักงาน ส อ บ ส ว นพบว่า มีผู้ เ สี ย ห า ย เข้ามาให้ ข้ อ มู ล ที่มีผู้เกี่ยวข้อง

กับ นั ก แ ส ด ง ดัง กระทิง ขุนณรงค์ ให้ร่วม ล ง ทุ น เป็น ดาว ไลน์ ของกระทิง ที่ต้องเรียกมา ส อ บ ส ว น 14 คน ทั้งนี้ยังไม่ได้ออก ห ม า ย เ รี ย ก กระทิง มาให้ ป า กคำ ใน ค ดี นี้

ส า มี กับ ภ ร ร ย า

ใบเตย ดีเจแมน

ดีเจแมน กับ ใบเตย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *