ณวัฒน์ ดัน อิงฟ้า ลั่นพรีเซ็นเตอร์ 17 ตัว รอมา 27 ปี

ทางด้านบอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ออกมาเผยผ่าน ร า ย ก า ร แ ฉ หลังจากเกิด ด ร า ม่ า ของ อิงฟ้า วราหะ

โดย ณวัฒน์ ได้เผยถึง อ า ก า ร ป่ ว ย ของอิงฟ้า ช่วง 4-5 เดือน งานเยอะมาก ร้ อ ง เ พ ล ง 28 เพลง สา มา รถจำเนื้อได้หมด เพอร์เฟ็กต์

แต่มันต้องมี อ ะ ไ รบางอย่าง ซึ่งน้องก็พูดไปบ้างแล้ว หลังที่คุยกับ บ ริ ษั ท 3 ชม. ก็ได้พาไปหา ห ม อ รับ ย า มาทานหมด ช่วยปรับ ส า ร เ ค มี ใน ส ม อ ง

ต่อมา ณวัฒน์ เผยความ ปั ง ของอิงฟ้าว่า ต อ น นี้ มีพรี เซน เตอร์ 17 ตัว ความ รั บ ผิ ด ช อ บ เยอะ ทั้งแนวทาง ศิ ล ปิ น จะมี ซี รี ย์ และก็มี ล ะ ค ร หลาย ค่ า ย

ติ ด ต่ อ มาให้เป็นถึง น า ง เ อ ก ไหนจะผ ล ง า น เพลงเดี่ยวอีก เตรียมปูทางที่จะไปเป็น ศิ ล ปิ น ของ เ วี ยดนาม กัม พู ชา ซึ่งพาไป โ ร ด โ ช ว์ ห มดแล้ว

ที่สนาม บิน เวียดนาม แตก เพราะแฟน ค ลั บ เ ยอะมาก กัมพูชาก็แน่นมาก ได้เป็น น า ง ง า ม คนแรก 1 แ บ ร น ด์ ที่ลาว

แล้วกำลังให้น้องเป็น ที่ รั ก ของคน อิน โ ด นี เซีย ขณะเดียวกัน มดดำถึงกับว่า เ ข้ า ใ จ แล้วว่า ทำไมณวัฒน์ เ ดื อ ด ขนาดนี้

ด้านณวัฒน์ก็ฝากไปถึงอิงฟ้า หรือใครก็ตาม ให้ฟังว่า เป็นคน ส า ธ า ร ณ ะ ต้อง ป ว า ร ณ า ตนว่า เป้า หมาย คือ ส ต า ร์ อย่า หล ง อุ ป ส ร ร ค์ ที่เข้ามา ขวาง ทาง

จากนี้ก็เตรียมไปอินโด จะ ป ร ะ ก ว ด ได้หรือไม่ แต่สิ่งที่จะได้คือ แฟน ค ลั บ ถ้าคนอินโดชอบ ก็จะเปิ ดฟ รี ค อ น เ สิ ร์ ต เลย

เพื่อให้เป็น ศิ ล ปิ น ในเ ซาต์ อีสต์ เอ เชีย เพราะเป็นความ ฝั น ส่วนเรื่องการมีแฟนนั้น ไม่ได้ ห้ า ม หรือถ้าใครจะมา จี บ น้อง ไม่ต้องก็ได้ เพราะมี คู่ จิ้ น แล้ว

ถ้าจะมา จี บ จริงๆ ขอ เ ว ล า 3 ปี ให้ ฉ ล อ งความ ปั ง ก่อน เพราะรอมาตั้ง 27 ปีด้วยความ ทุ ก ข์ ท ร ม า น และยังมี ค ดี 1200 ล้านอีก

มันไม่คุ้มที่จะมาทำ ล า ย ค วา ม ฝั น และ แ ฟ น ค ลั บ ทั้งประเทศยิ่ง ต อ น นี้ อิงฟ้า – ชาล๊อต ทำ เ งิ น เกือบ 100 ล้านแล้วนะ ทำเอามดดำถึงกับ ช็ อ ก

ณวัฒน์

อิงฟ้า

มดดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *