สุดช็อก!! นางแบบสาว วัย 34 รถชนเสียชีวิต

เรียกว่าเป็นอีก ข่ า ว ที่น่า เ ศ ร้ า และ ช็ อ ก วง การ เป็นอย่างมาก เมื่อทราบ ข่ า ว การ เ สี ย ชี วิ ต

ของนาง แ บ บ สาว วัย 34 ปี ชาวกรุงเทพ ต่อมาทราบชื่อ คือ แอล สุรีรัตน์

ที่ก่อนหน้านี้ เมื่อ ช่ ว ง ดึ ก ที่ผ่านมา ทาง ตำ ร ว จ ได้ แ จ้ ง ว่ า มี อุ บั ติ เ ห ตุ รถ พ ลิ ก คว่ำ ไ ฟ ลุ ก ท่ ว ม

จากนั้นได้เดินทางเข้า ต ร ว จ ส อ บที่ เ กิ ด เ ห ตุ พบว่า เป็นรถ เ ก๋ ง มาสด้า 2 เ สี ย หลัก พ ลิ ก คว่ำ มี เ พ ลิ ง ลุ ก ไ ห ม้

จึงได้ ควบ คุม เ พ ลิ ง และในรถพบผู้ เ สี ย ชี วิ ต เป็นหญิงสาว 1 ราย โดยเบื้องต้นคาดว่า

ช่วง ร ะ ห ว่ า ง ที่ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ขับ รถ ก ลั บ บ้าน บวกกับมี ฝ น ต ก ห นั ก และมีการ ซ่ อ ม แ ซ ม ถนน

อาจจะ เ สี ย หลัก พ ลิ ก คว่ำ จนทำให้เกิด เ ห ตุ ดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้เจ้า หน้า ที่จะ เ ร่ ง หา ส า เ ห ตุ ที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเหล่าบรรดาเพื่อนๆรวมไปถึงคนที่ รู้ จั ก น า ง แ บ บ สาว ก็ต่างไว้ อ า ลั ย กับการจากไปแบบ ก ร ะ ทั น หั น กันอย่างมากมาย

น า ง แ บ บ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *