พระเอกดัง ตัดสินใจบวชพระให้ เพื่อนรัก 1 เดือน

เรียกได้ว่า คุ้ น หน้า คุ้ น ตากันเป็นอย่างดี สำหรับ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม “อะตอม สั ม พั น ธ ภาพ”

เ จ้ า ตั ว ได้อยู่ใน ว ง การ บั น  เ ทิ ง มานาน มี ผ ล งานมากมายทั้งงาน ล ะ ค ร พิ ธี ก ร ในรายการ ดั ง

ทำให้เป็น ข วั ญ ใจ แ ฟ น ๆ หลายคน แต่อยู่ดีๆก็ ห า ย หน้า ห า ย ตาไป ห ล า ย ปี

เพราะมี ปั ญ ห า ด้ า น สุขภาพ หลังจาก รั ก ษ า มานานหลายปี และได้มี โ อ ก า ส กลับมา รั บ งานอีกครั้ง

และเมื่อไม่นานนี้เพื่อน รั ก ของ นั ก แ ส ด ง หนุ่มได้ จ า ก ไป จึงได้ตั้งใจว่าจะ บ ว ช ให้เป็นเวลา 1 เดือน

เพราะรู้จักและ ส นิ ท กันมานานกว่า 20 ปี จึงอยากทำให้เธอเป็นครั้ง สุ ด ท้ า ย เป็นการ บ ว ช ครั้งที่ 2

มีเพื่อนๆใน ว ง ก า ร มา ร่ ว ม ยิ น ดี และเป็น เ จ้ า ภ า พ หลายคน อย่างเช่น “ก้อง ปิยะ , ส้ม ณัชพร และท็อป ดารณีนุช”

และ ข อ บ คุ ณ กำ ลั ง ใ จ จากเพื่อนๆ แ ฟ น ๆที่ส่งมาให้ตลอดในช่วงที่ผ่านมา ตั้งใจ บ ว ช ครั้งที่ 2

ห ลัง ฟ าด เคราะห์ครั้งใหญ่ประส บ อุบั ติเห ตุรถ ช น ต้นไม้ ที่ จ.ลำปาง แต่เมื่อรู้ว่า แตงโม เ สี ย ชี วิ ต

จึงได้ตั้งใจจะ บ ว ช เพื่อ อุ ทิ ศ บุ ญ ให้กับเพื่อน รั ก เป็นครั้ง สุ ด ท้ า ย เป็นเวลา 1 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *