หมอปลาย เตือน คนในวงการบันเทิงให้ระวังเกิดอุบัติเหตุทางรถ

“ห ม อ ปลาย พ ร า ย ก ร ะ ซิ บ” เปิดคำทำ น า ย กลาง ร า ย การ “ตี ท้ า ย ครัว” ออกอากาศทางช่อง 3

ห ม อ ปลาย พูดถึง เ ห ตุ ก า ร ณ์ ในประเทศที่กำลังจะ เ กิ ด ขึ้ น หลังวันที่ 20 มี.ค.65

ทั้งเรื่องบ้าน เ มื อ ง ในประ เ ท ศ ทั้ง เ ห ตุ ร้ า ย ในวงการ บั น เ ทิ ง ที่ เ กิ ด ขึ้นอีก

โดย ห ม อ ปลาย เ ผ ย ใน ร า ย การตี ท้ า ย ครัวว่า เ ห ตุ การณ์หลังจากนี้ จะมีต้นไม้ขึ้น

และทำให้คน ร ว ย แต่ทำให้คน ผิ ด ห วั ง จากการ ล ง ทุ น และจะเจอเรื่อง ย า ที่มี ปั ญ ห า ในไทย

จะได้เห็นเรื่องคนมีสีมีการ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง มี อำ น า จ เพิ่มมากขึ้น โ ค วิ ด จะดีขึ้นอีกไม่นาน

แต่หน้ากากยัง ห้ า ม ถ อ ด และพูดถึงคนใน ว ง การ บั น เ ทิ ง หลังเดือน เม.ย.65 จะ เ กิ ด เ ห ตุ เกี่ยวกับ ร ถ ช น

เ กิ ด จากการ ร้ อ ง ไ ห้ เ สี ย ใจกันก่อน อาจเป็น แ ฟ น และ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ทางรถ ช่วงกลางปีไปแล้ว

ภาพของ หมอปลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *