ด่วน หยอง ลูกหยี ถูกสั่งจำคุก

จากประเด็น เ รื่ อ ง ร า ว ที่ทางด้าน นัก ร้อง ดัง ยุ้ย ญาติเยอะ ที่เข้า แ จ้ ง ความ ดำ เนิน ค ดี หยอง ลูกหยี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ข้อ หา ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท หลังจากที่ หยอง ลูกหยี มีการ พู ด พาด พิง

ถึงสาวยุ้ย ว่าเป็น นั ก ร้ อ ง ตก ยุค และมีการ ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย แต่ก็ยัง ต ก ล ง กันไม่ได้

ล่าสุด ทางด้าน ท น า ย เกิดผล ได้ออกเผยข้อความผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ว่า

หยอง ลูกหยี รับ ส า ร ภ า พ ในชั้น พิ จา ร ณา ของ ศ า ล กรณี หมิ่น ประ มาท สาวยุ้ย

จำ เ ล ย รับสาร ภาพ ต่อ ศ า ล และวาง เ งิ น บรรเทา ค ว า ม ผิ ด 10,000 บาท

ศ า ล พิ พ า ก ษ า ให้ จำ คุ ก 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท โ ท ษ จำ คุ ก ให้รอลง อ า ญ า

แต่ ยุ้ย ญาติเยอะ ยัง ติ ด ใ จ ค่า เ สี ย ห า ย ในส่วน แ พ่ ง ที่เตรียม ฟ้ อ ง เรียกค่า เ สี ย ห า ย 50,000 บาท

สาวยุ้ย กับ ท น า ย

โพสต์ ท น า ย เกิดผล

หยอง ลูกหยี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *