ด่วน ศาลสั่งจำคุก หยอง ลูกหยี

จากกรณีในเรื่องของค ดี ที่ก่อนหน้านี้ทางด้าน นั ก ร้ อ ง ลูกทุ่ง ยุ้ย ญาติเยอะ ยื่น ฟ้ อ ง

ต ล ก ดัง หยอง ลูกหยี หลังถูกโพสต์ต่อว่า ที่ พ า ด พิ ง ว่า สาวยุ้ยนั้น เป็น นั ก ร้ อ ง ตกยุค

และมีข้อความที่ เ สี ย ด สี ดู ห มิ่ น จนสาวยุ้ย ฟ้ อ ง ค ดีใน ข้ อ ห า ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท ด้วย โ ฆ ษ ณ า

ล่าสุด ทางด้าน ท น า ย เกิดผล ที่เป็น ท น า ย ค ว า ม ของ ยุ้ย ญาติเยอะ ได้ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

โพสต์ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ของตนเอง ว่า หยอง ลูกหยี รับ ส า ร ภ า พ ในชั้น พิ จ า ร ณ า ของ ศ า ล

กรณี ห มิ่ น ประ มาท จำเลย รั บ ส า ร ภ า พ ต่อ ศ า ล และวาง เ งิ น บรร เทา ความ ผิ ด 1 หมื่นบาท

และศาล พิ พ า ก ษ า จำ คุก 1 ปี ปรับ 1 หมื่นบาท โ ท ษ จำ คุ ก ให้รอลงอาญา

ซึ่งทางด้านยุ้ย ยัง ติ ด ใ จ ค่า เ สี ย ห า ย ใน ค ดี แพ่ง เตรียม ฟ้ อ ง เรียกค่า เ สี ย ห า ย 5 หมื่นบาท

ยุ้ย กับ ท น า ย

โพสต์ของท นาย

หยอง ลูกหยี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *