ใบเตย อาร์สยาม เปิดใจทั้งน้ำตากลางไลฟ์สด อยากทำงาน

หลายๆคนยังคงให้ความ ส น ใ จ กับ ค ดี แ ช ร์ Forex-3D และไม่นานนี้ “ดีเจแมน-ใบเตย”

ได้เข้าพบ DSI เพื่อรับทราบข้อ ก ล่ า ว หา โดยมีทั้งหมด 3 ข้อ ก ล่ า ว หาด้วยกัน

และล่าสุด ใบเตย ออกมา ไ ล ฟ์ ส ด พร้อมกับเผยว่า “ตั้งแต่เรื่อง เ กิ ด ขึ้นมาก็จะบอกว่า

ทุกคนมาให้กำลังใจ มี ค่ า มากสำหรับครอบครัวเรา แล้วก็ ดี ใ จ ที่คนรอบข้างแม่ทุกคนเข้าใจ

แล้วก็ เ ชื่ อ มั่ น ในตัวแม่ ประ ทั บ ใ จ ใน FC อิ น สต ร าแ ก ร ม ทั้งหมดมากๆนะ ค ะ ไม่ต้อง ห่ ว ง ทุกคน

แม่พร้อมพิ สู จ น์ หลัก ฐ า น ทุกอย่าง สู้มาก สู้ ยิ บ ตา เพื่อทุกๆคนที่ รั ก แม่ เพื่อผ่านทุกอย่างไปให้ได้

ตั้งแต่เรื่อง เ กิ ด ขึ้นมา แม่ทำงานมา แม่เจอหลายร้อย ค ดี ในชีวิตมาก ทั้งที่เป็น ข่ า ว และไม่เป็น ข่ า ว

ส่วนเรื่องงานก็คงแล้วแต่ เ จ้ า ภาพเลยละกันนะ ค ะ ตอนนี้แม่ก็สบายๆ เข้าใจทุกคนที่ จ้ า ง ง า น

เข้าใจถึงกระ แ ส ต่างๆที่ เ กิ ด ขึ้น พร้อมทำงานทุกวัน ค่ ะ แต่ ณ วันนี้ก็รู้สึกว่าถ้าอะไรที่กระ ท บ กับงาน

แม่ก็แคน เ ซิ ล ไปเยอะ อยากให้ทุกๆอย่าง มั น ค ลี่ ค ล า ย ก็น่าจะไม่เกินเดือนหน้า

เดี๋ยวแม่ก็จะออกมาพูดทุกอย่าง หยุด ช ะ งั ก ก่อน เพื่อให้ ค ดี มั น เรียบร้อย เพื่อพิ สู จ น์ ว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆ

แม่กับครอบครัวก็ อ ด ท น มาก เข้าใจทุกอย่างในระบบ ก ฎ ห ม า ย ว่าเป็นขั้นเป็นตอน เ ชื่ อ มั่ น ในความ ยุ ติ ธ ร ร ม”

ใบเตย อาร์สยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *