นิวเคลียร์พาไทก้าอยู่คอนโดหรู ทะเลาะ เพชรจ้า เรื่องการสปอยล์ลูก

เรียกๆได้ว่า โ ส ด ส ว ย และ ร ว ย มาก คุณแม่ลูก1 อย่าง “นิว เ ค ลี ย ร์ หรรษา” หลัง ห ย่ า ส า มี “ดีเจ เพชรจ้า”

เธอได้ทุ่มเงิน ก้ อ น ใหญ่สร้างบ้านหลัง โ ต และเมื่อไม่นานยังได้ ซื้ อ คอนโดใน ร า ค า 30 ล้ า น อีกด้วย

ล่าสุดเธอได้มา ร่ ว ม งานจาก เ ก า ห ลี ใ ต้ ในฐานะ พ รี เ ซ็ น เ ต อ ร์ คนแรก หลัง จ บ งานได้ให้ สั ม ภ า ษ ณ์ ถึงการ ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ คอนโด ร า ค า สู ง

และ เ กิ ด ด ร า ม่ า ว่าเธอไม่ เ ลี้ ย ง ลูก จึงได้ เ ปิ ด ใจถึงการ ซื้ อ คอนโดน ร า ค า สูงถึง 8 หลักว่า

และมีการ ตั ด สิ น ใ จ ยังไง คิดนานไหมกว่าจะ ซื้ อ เพราะมันก็เป็น มู ล ค่ า ที่ค่อนข้าง เ ย อ ะ

แต่ถามว่า บ า น ป ล า ย ไหม ก็ไม่ค่อย เพราะเราค่อนข้าง คุ ม ง บ เพราะไหนจะบ้านที่ยังไม่ได้ แ ต่ ง กำลัง ขึ้ น โ ค ร ง

แล้วถามว่าเราจะอยู่คอนโด ถ า ว ร เลยหรือเปล่า แล้วที่คอนโดนั้นมี มุ ม ของลูกไหม

แต่นิวก็เคยพาไทก้ามาบ้างแล้ว แต่เดี๋ยวบ้านก็เสร็จเลยไม่อยากให้เขา ชิ น กับ ค อ น โ ด ไม่อยาก ย้ า ย นู่น ย้ า ย นี่มาก

แล้วที่มี ด ร า ม่ า ไม่ เ ลี้ ย ง ลูก คนในครอบครัวเขาจะเห็นว่าเรา เ ลี้ ย ง ไม่ต้องมานั่งบอก เพราะตอน เ ลี้ ย ง ก็ไม่ได้ มั ว มาจับโทรศัพท์

มี อึ ด อั ด บ้าง ก ลั ว วันนึงไทก้าโตจะมาอ่าน อ ะ ไ ร แบบนี้ เรา แ ค ร์ ลูกมากกว่า แต่เมื่อโพสต์ อ ธิ บ า ย ไป ก็จะมี เ พ จ แ ก๊ ง แ ม่ ๆ

มาให้กำลังใจ เพราะแม่ๆก็จะเข้าใจกันว่า เราเลี้ยงลูกขนาดไหน ไม่จำเป็นต้องถ่าย รู ป โ ช ว์ บอกว่าเลี้ยงลูกนะ

ส่วนไทก้าด้วย วั ย ของเขา พูด เ ก่ ง มาก แ อ๊ ก ติ้ ง ทำเองหมด เ ล่ น หู เ ล่ น ตา มีติดต่องานมา เ ย อ ะ แต่ไม่รับเพราะไม่อยาก บั ง คั บ เขา

และไทก้าก็ ติ ด พ่อมาก เพราะเขา ส ป อ ย ล์ ลูก เลยทำให้มี ท ะ เ ล า ะ กันบ้าง แ น ว คิ ด การเลี้ยงลูกของเราไม่ ต ร ง กันแต่ลูกก็ เ ข้ า ใจเพราะเขา ฉ ล า ด

ภาพของ ไทก้า

ภาพของ นิว เ ค ลี ย ร์

ภาพของ ดีเจเพชรจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *