หม่อมน้อย เสียชีวิต ด้วยเหตุนี้

สำหรับ ผู้ กำ กั บ ชั้นครู อย่าง ม.ล.พันธุ์ เทว นพ หรือ หม่อมน้อย ที่มี ผ ล ง า น ด้านกำกับภาพยนตร์ ล ะ ค รโทรทัศน์ และ ล ะ ค ร เวที

แบบ โ ด ด เ ด่ น มี เอก ลักษณ์ เฉพาะตัว นอกจากนี้ยังเป็นผู้เขียนบท และอาจารย์สอน กำ กั บ การ แสดง มี ผ ล ง า น กำกับหลายเรื่อง

ซึ่งเรื่องแรก คือ เพลิง พิ ศ ว า ส แถมได้รับ ร า ง วั ล อีกด้วย ล่าสุด ได้ทราบ ข่ า ว ว่า หม่อมน้อย ได้ จ า ก ไปอย่าง ส ง บ แล้ว

เรียกว่าสร้างความ โ ศ ก เ ศ ร้า แก่ วง การ บัน เทิง เป็นอย่างมาก โดยหม่อมน้อย เ สี ย ชี วิ ต ด้วยโ ร ค …ม.. …ะ.. ..เ.. ร็… ..ง ..ป อ ด

เมื่อวันที่ 15/09/65 เ ว ล า 22.20 น. ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล อา ยุ 68 ปี หลังจากเข้ารับการ รั ก ษ า เป็น ร ะ ย ะ เ ว ล า เกือบ 2 เดือน

ต่อมา ทางด้านอินสตราแกรมของหม่อมน้อย ได้มี เ ค ลื่ อ น ไหว โพสต์ภาพข้อความที่เขียน เ ตื อ น ใ จ ว่า นั ก แ ส ด ง ที่ดี ควรมีความ รั บ ผิ ด ช อ บ

และรู้หน้าที่ ถ้าไม่ ตั้ ง ใ จ ทำให้ถือว่าเป็นการ ทำ ล า ย ผลงานของผู้ เ ขี ย น บท ผู้กำกับ ทีม ง า น และผู้ชม พร้อมกับระบุว่า

ประโยค แรก ของหม่อมน้อย ที่ใช้สอน จากนั้นเหล่าคน บั น เ ทิ ง จำนวนมาก รวมทั้งตั๊ก บงกช และ ซานิ ต่างเข้าก็มา แสดง ความ ไว้ อ า ลั ย กันอย่างล้นหลาม

หม่อมน้อย

โพสต์จากไอจี

แสดง ความ อ า ลั ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *