กรรชัย ท้า กระทิง เปิดเส้นทางการเงิน กล้าหรือไม่

จากกรณีทางด้านเลขาฯ รมว.ยุ ติ ธ ร ร ม ออกมาเผยถึง พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม กระทิง ขุนณรงค์ ที่เป็นพ่อ ข่ า ย ของ Forex-3D

โดยว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่มีใน ร ะ บ บ ของดีเอสไอ เนื่องจากยังไม่มีผู้ เ สี ย ห า ย มาร้อง ถึงแม้จะเป็นคน ชั ก ช ว น ก็ตาม

แต่ถ้ามีผู้ เ สี ย ห า ย ก็จะมีความผิดทันที ต่อมาทางด้าน หนุ่ม กรรชัย เผยถึงเรื่องนี้ว่า เรื่อง ค ดี ความ เข้าใจว่ายังไปไม่ถึง

ในทาง สั ง ค ม กระทิงต้องออกมา ชี้ แ จ ง เพราะเป็นคน ส า ธ า ร ณ ะ ซึ่งทางผู้ใหญ่ของช่อง ก็ให้เป็นไปตาม ก ร ะ บ ว น ก าร

ถ้า ผิ ด ก็ถูก ป ล ด ตาม ม า ต ร ก า ร แต่ถ้า โ ก ง จริงก็เป็นไปตาม ก ฎ ห ม า ย อย่างไรก็ตาม คงต้องรอให้ กระทิงออกมา ชี้ แ จ ง ก่อน

แล้วไปพบ เ จ้ า ห น้ า ที่เพื่อยอมให้ ต ร ว จ ส อ บ เส้น ทาง การ เ งิ น ความจริงก็จะ ป ร า ก ฎ เองว่ามีส่วน เ กี่ ย ว ข้ อ ง หรือไม่

ล่าสุด 15/09/65 ทางด้าน กระทิง กับ บอล กัมมัญญ์ จะมาออก ร า ย ก า ร โหน ก ระ แ ส แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมี อ ะ ไ ร เกิดขึ้นหรือไม่

เพราะก่อนหน้านี้จะมาก็ไม่มา จนเป็น ป ร ะ เ ด็ น สิ่งที่อยากบอกคือ กระทิงต้อง แ ส ด ง ความ บ ริ สุ ท ธิ์ ใ จ บอกไปเลยว่า

ต้ อ ง ก า ร มา ชี้ แจง ข้อ เท็จ จริง ยอมให้ต ร ว จ ส อ บ ทุกอย่าง ให้ความจริง ป ร า ก ฎ ออกมา เชื่อว่า สั ง คม ก็มองอยู่ จะได้ ห า ย ส ง สั ย กันไป

กรรชัย

หนุ่มกระทิง

ขุนณรงค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *