เปิดภาพล่าสุด นิรมล เมธีสุวกุล พิธีกร ทุ่งแสงตะวัน

สำหรับ ร า ย การโทรทัศน์คุณภาพที่อยู่ในความ ท ร ง จำของใครหลายคน “ทุ่งแสงตะวัน”

ร า ย การ ส า ร ค ดี ที่อยู่คู่คนไทยมานาน 30 ปี โดยมี “นิรมล เมธีสุวกุล” เป็น พิ ธี ก ร

เพียงได้เห็นใบหน้าสดใสยิ้มแย้มของคุณนกแล้ว เสียงการบรร ย า ย ใน ร า ย การก็ลอยขึ้นมา

การ บ ร ร ยายของคุณนกเกี่ยวกับการอนุ รั ก ษ์ สิ่ง แ ว ด ล้อมอยู่เหมือนเดิมและเคยให้ สั ม ภ า ษ ณ์

ว่า “เกิดเป็นเต่า อยู่บนฐานข้อมูลว่า ประเทศไทยเรา สู ญ เ สี ย ป่าชายเลนจากการทำนากุ้ง

ริมทะเล ถู ก กั ด เ ซ า ะ จนระดับนานาชาติเตือนว่า เป็นความ สู ญ เ สี ย ที่ รุ น แ ร ง และยาวนานมาก

ท้องทะเลมีประมงแบบ รุ ก ร า น มีความ ขั ด แ ย้ ง ระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์”

จ น เป็น ร า ย การที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี ทำให้เป็นความ ท ร ง จำและปัจจุบันของใครหลายๆคน

ปัจจุบัน คุณนก อายุ 61 ปี แต่ก็ยังดูดี ส ว ย สดใสไม่เปลี่ยนเลยจริงๆ แม้ผ่านมา 30 ปี

ทุ่งแสงตะวัน และแม้แต่ชื่อของคุณนก ก็ยังเป็น 1 ในความ ท ร ง จำที่ดีของใครหลายๆคน

นก นิรมล เมธีสุวกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *