โตโน่ เผยกำหนดวัน ว่ายข้ามโขงแล้ว

จากก่อนหน้านี้ ทางด้าน พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม โตโน่ ภาคิน ได้ออกมาเผยว่า

เ ต รี ย ม จะ ว่ า ย น้ำ ข้าม แม่ น้ำโขง เพื่อหา ทุ น ให้แก่ โ ร ง พ ย า บ า ล ไทย ลาว

ล่าสุดทางด้านหนุ่ม โตโน่ ได้ ป ร ะ ก า ศ แ จ้ ง วัน เ ว ล า ที่ ชั ด เ จ น แล้ว

กับการที่จะ ว่ า ย น้ำ ข้าม โข ง ครั้งนี้ ซึ่งหลังจาก ป ร ะ ชุ ม ทีมร่วมกับจังหวัดนครพนม

พร้อมกับพบ ห ม อ พ ย า บ า ล ทั้ง 2 ฝั่ง โดย ตั ด สิ น ใ จ เป็นวันที่ 22 ตุลาคมที่จะถึงนี้

เป็นกำหนดวัน ว่ า ย น้ำ ไป ก ลั บ แ ม่ น้ำ โ ข ง น ค ร พ น ม กับท่าแขก นับจากวันนี้เป็นต้นไป

จะต้อง เ ต รี ย ม ร่าง กายและ จิ ต ใ จ ให้พร้อม งานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆต่างเข้ามา

แ ส ด ง ความ คิ ด เ ห็ น กันอย่างล้นหลาม พร้อมทั้งเป็น กำ ลั ง ใ จให้ ขอให้ ภ า ร กิ จ นี้ราบรื่น

โตโน่

โพสต์ไอจี

ภาคิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *