สมศักดิ์ เทพสุทิน เผย คดีแตงโม มีความคืบหน้า ใกล้สมบูรณ์แล้ว

“นายสมศักดิ์ เทพสุทิน” รั ฐ ม น ต รี ว่าการกระ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม เปิดเผยความ คื บ หน้าการ ผ่ า ชั น สู ต ร ด า ร า สาว

แตงโม นิดา รอบ2 จากสถาบัน นิ ติ วิทยาศาตร์ หลังจาก ท น า ย กฤษณะและนางภนิดา ส่ง ผ่ า ชั น สู ต ร เพื่อ ค ล า ย ข้อ ส ง สั ย ทั้งหมด

โดยมีทีม แ พ ท ย์ จากหลายสถาบัน ร่ ว ม กัน ผ่ า ชั น สู ต ร ไปเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 17 มี.ค.65

โดยมี พญ.คุ ณ หญิงพรทิพย์ และ อ ดี ต ผอ.สถาบัน นิ ติ วิทยาศาสตร์ ร่วม สั ง เ ก ตุ ก า ร ณ์

นายสมศักดิ์ พูดถึงความ คื บ หน้า เมื่อวานนี้ ผอ.นิ ติ วิทยาศาตร์ ได้ ร่ ว ม เป็น พ ย า น ในการ ผ่ า ศ พ

ตรวจวัตถุ พ ย า น เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมี ป ร ะ เ ด็ น ที่ต้องตอบความ ชั ด เ จ น อีกส่วนหนึ่งกับ สั ง ค ม

เพื่อ ผ ล แน่ ชั ด ต้องรอ ผ ล ตรวจสอบ นิ ติ วิทยาศาตร์ และต้องใช้เวลา ร ะ ย ะ หนึ่ง เพื่อความ ส ม บู ร ณ์ ของ ห ลั ก ฐ า น

แต่ทุก ฝ่ า ย ก็มีความเข้าใจ ต ร ง กัน ไม่ได้มี ปั ญ ห า อ ะ ไ ร กระ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม ก็มีหน้าที่ในการ ดู แ ล ให้ความเป็น ธ ร ร ม ทุกฝ่าย

ภาพของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *