เบิ้ล ปทุมราช แจงด่วน หลังถูกโยง ปมคดีforex-3d

จากกรณีที่มี ข่ า ว ลื อ เกี่ยวกับนั ก ร้ อ ง ดัง อักษรย่อ บ. มีเส้นทางการ เ งิ น เกี่ยวกับแม่ของ น า ง เ อ ก สาว พิ้งกี้

ปม ค ดี แชร์ forex-3d โดยมี ข้ อ มู ล ว่า เป็น นั ก ร้ อ ง ชาย และเคยจะทำหนังกับสาวพิ้งกี้ด้วย

จากนั้นเหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเดาไปต่างๆนาๆ จนผลไปตกที่ นั ก ร้ อง หนุ่มชื่อดัง เบิ้ล ปทุมราช

ล่าสุดทางด้าน หนุ่มเบิ้ล ได้ออกมา ชี้ แ จ ง ผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค ของตัวเองว่า ตนนั้น เ ลื อ ก ที่จะเงียบมาตลอด

แต่ก็มีการนำ รู ป ตนไปลงให้ เ สี ย ห า ย เกี่ยวกับ ข่ า ว หุ้ นนี้ ซึ่งตนไม่ ป ฎิ เ ส ธ ว่าไม่รู้จัก เพราะอยู่ใน ว ง ก า ร เหมือนกัน

และตนไม่เคยมี ปั ญ หา อ ะ ไ ร กับใคร แต่ขอ ยื น ยั นว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ชั ก ช ว น แบบ นั้นอย่างแน่นอน

สามารถ เ ช ค การ เ งิ น หรือทุกอย่างของตนได้หมด ส่วนเรื่อง ล ง ทุ น ทำหนังนั้น ย อ ม รั บ ว่ามีการร่วมทุน

แต่ตนรับ เ งิ น มาปกติและมี สั ญ ญ า การทำงานปกติ ส่วนเรื่อง เ ท ร ด นั้น ตนเคยเข้าไปร่วม เ ท ร ด ไม่ใช่ผู้ร่วมทุน ก็อยู่ในกลุ่มที่ เ สี ย ไปเช่นกัน

เพราะตนไม่เก่งและไม่มีความรู้เรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ทางด้านเบิ้ลยังเผยอีกว่า อย่านำรูป ค น อื่ น ไปลง

เพื่อ ปั่ น ข่ า ว จนทำให้ เ สี ย ง าน เ สี ย มิตรภาพ ให้ ต ร ว จ ส อ บ ความถูกต้องแบบตรงไปตรงมาดีกว่า

หนุ่มเบิ้ล

เบิ้ล ปทุมราช

โพสต์เบิ้ล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *