กัน จอมพลัง ถูก ลุงวีหลอก เผยรายได้ ที่แท้เป็นแก๊งนี้

เรียกว่าเป็น ก ร ะ แ ส อย่าง ร้ อ น ร ะ อุ เมื่อทางด้าน ช า ว เ น็ ต แ ห่ แชร์ภาพลุงวี หรือ ชายหลังค่อม

เดินหัวทิ่มลงพื้น และ มื อ ถื อ กระป๋อง เดิน ข อ ท า น อยู่แถวตลาด วั ด ศ รี อ ม ตะ นคร จ. ชลบุรี

ต่อมาได้ถูกเจ้าหน้าที่ ต ร ว จ คนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ พม. เข้า จั บ กุ ม ข้อ หา ห ล บ หนี เข้าเมือง

เนื่องจากเป็นชาวกัมพูชา จากนั้น ต ร ว จ ส อ บ ทราบว่าเคยถูก จั บ ส่ง ก ลั บ ประเทศพร้อมกับครอบครัว มาถึง 4 ครั้งแล้ว

ล่าสุด ทางด้าน กัน จอมพลัง ได้ออกมาโพสต์เผยผ่านทา ง เ ฟ ซ บุ๊ ค ส่วนตัว ว่าตนนั้นได้ถูกลุงวี หลังโก่ง ห ล อ ก

เพราะเป็นแก๊ง ข อ ท า น ข้ามชาติ ที่หนีเข้ามาตาม ต ะ เ ข็ บ ชายแดน เพื่อเข้ามาในไทย แล้วมีร า ย ไ ด้ ต่อเดือน กว่า 1 แสนบาท

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเอาเด็ก อ า ยุ 10 เดือนมานั่ง ข อ ท า น ด้วย แล้วที่เรื่องแดง เพราะตนได้ ป ร ะ ส า น งานกับ พั ฒ น า สังคม

เพื่อจะ ช่ ว ย เ ห ลื อ โดยความ รู้ สึ ก ตนตอน นี้ คือแบบ อ ะ ไ ร เนี่ย ตกเป็น เ ห ยื่ อ เพราะความ ใ จ ดี ของตัวเอง

กัน จอมพลัง

โพสต์กัน

ลุงวี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *