บุ๋ม เผยข้อความที่ พิ้งกี้ ฝากบอกสังคม

ล่าสุดทางด้าน บุ๋ม ปนัดดา ได้ออกมาเผยความ คื บ หน้าของ น า ง เ อ ก สาว พิ้งกี้ สาวิกา หลังจากมีชื่อได้รับ อ นุ ญ า ต เป็นที่ 1 คนได้เข้าเยี่ยม พิ้งกี้

ซึ่งทางด้านสาวพิ้งกี้ได้ฝากข้อความ ให้ บุ๋ม กับ ท น า ย ความของพิ้งกี้ มาบอกกับ สั ง ค ม แบบไม่ บิ ด เ บื อ น

โดยเป็นสิ่งที่พิ้งกี้นั้น กั ง ว ล นั้นคือ กรณี ข่ า ว ที่ออกไป ที่มีบางเรื่องที่ยังไม่สามารถออกมา ชี้ แ จ ง ได้ด้วยตนเอง ว่า วอนสังคมอย่าเพิ่ง ตั ด สิ น

และอย่าฟังความข้างเดียว มันยังอยู่ ระ หว่างการ พิ จ า ร ณ า ค ดี ต้องใช้ระยะ เ ว ล า แล้ว ตอน นี้ ข่ า ว ถูก บิ ด เ บื อ นไปมาก ถ้า ผิ ด จริงก็ ย อ ม รั บ ผิด

และสภาพ จิ ต ใ จ สาวพิ้งกี้นั้นยัง แ ข็ ง แ ร ง ดี ส่วนเรื่องที่ไม่ยอม ตั ด ผ ม นั้น ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่มีการได้รับ อ ภิ สิ ท ธิ์ ใดๆ

แต่มี แ ฟ น ค ลั บ ที่อยู่ในนั้น ที่เป็นกลุ่ม มุ ส ลิ ม คอย ดู แ ล เรื่องอาหารการกิน เป็นกลุ่มที่ แ ย ก ออกมา แล้วในวันที่ 1/09/65 จะเข้าสู่ เ รื อ น จำ แนก

ว่าจะไม่อยู่ เขต แดนไหน และจะถูก ตั ด ผ ม ที่เป็น นั ก โ ท ษ เรียน ตั ด ผ ม เป็นคน ตั ด ผ มให้ ไม่ได้มีคนนอกเข้าไป

จากนั้นด้านบุ๋ม ได้เผยต่อว่า ตนได้เห็นเอกสารที่ส่ง ฟ้ อ ง พิ้งกี้แล้ว มันไม่ใช่สิ่งที่เห็นใน สื่ อ เลย

เป็นคนละเรื่องเลย ฉะนั้นอย่าใจร้อน มันยังมี อ ะ ไ ร ที่ไม่รู้กัน และมี ร า ย ชื่ อ ใหม่ ที่เป็นกลุ่ม 3 4 5 อีกด้วย

บุ๋ม

พิ้งกี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *