ค่าสมัครสุดช็อก ชวนผู้หญิงวิ่ง โครงการของก้อย รัชวิน

เรียกว่าเป็นสาวคนหนึ่ง ที่ รั ก การออกกำลังกาย สำหรับ นั ก แ ส ด ง สาว ก้อย รัชวิน

ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกเผย โ ค ร ง การ ชวน ผู้ ห ญิ ง วิ่ง จะจัดขึ้นที่ ภู เ ก็ ต

ในวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ซึ่งมีค่า ส มั คร 3,500 บาท โดยทุก 1 การสมัครนั้น

จะ แ บ่ ง เ งิ น บ .ริ จ. า .คให้กับมูล นิ ธิ รามาฯ 100 บาท เพื่อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป่ ว ย ยากไร้

โ ร ค ม ะ… ..เ.. ..ร็… …ง.. เต้า นม เมื่อหลังจากที่เผยแพร่ ข่ า ว ส า ร ออกไปก็เกิดการ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์

จาก ช า ว เ น็ ต จำนวนมาก ที่ว่า ค่า ส มั ค ร วิ่ง แ พ ง มากถึง 3,500 บาท แต่ทำไม หั ก ให้

ทาง มู ล นิ ธิ ร า ม า ฯ แค่เพียง 100 บาท แล้ว เ งิ น ที่ เ ห ลื อ ไปไหน มีทุน อ ะ ไ ร ตั้ง 3,400 บาท

รวมไปถึงบางคนก็แอบ ส ง ส า ร ทาง มู ล นิ ธิ ที่ถูกหลายคนนำไป โ ค ฟ เพื่อ ทำ บุ ญ

โพสต์ชวนวิ่ง

เม้นต์ ช า ว เ น็ ต

ก้อย รัชวิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *