หลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ แถลงด่วน โยคีปอโรเบิร์ต

จากมี ข่ า ว ดั ง เรื่องของ ด า ร  า ส า ว “แตงโม นิดา” ต ก เรือสปีดโบ๊ท ก ล า ง แม่น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า เ สี ย ชี วิ ต

ไ ฮ โ ซ ปอและโรเบิร์ต 2คน ที่อยู่บนเรือ บ ว ช เป็น โ ย คี กับ ห ล ว ง พี่อุเทน เ จ้ า อ า ว า ส วัดท่าไม้ และไป ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ที่สวนผึ้ง

ล่าสุด เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก วัดท่าไม้ แ ช ร์ โ พ ส ต์ ข้อความ #พรุ่งนี้ฟัง ข้ า พ เ จ้ า พ ร ะ ญ าณ วิ ก ร ม (อุเทน สิริสาโร)​

จะ แ ถ ล ง ข่ า ว เรื่อง สำ คั ญ มาก พร้อม แ ค ป ชั่ น แ จ้ ง อีกว่า #ข่ า ว ด่ ว น18มีค.!!! เวลา 9.30 น. ที่สวนผึ้งพร้อม ค ลิ ป สำ คั ญ

คือมี ตชด.ล้ อ ม ส กั ด รถและ ส ะ ก ด ร อ ย ตาม พ ร ะ อุเทนกล่าวว่า รัก อ.สวนผึ้งมาก อ า ต ม า ไม่ได้มี เ จ ต น า ทำให้ เ สี ย ห า ย

ฝากถึง ท่ า น ผบ.ตร. เเละ ผบช.ตชด. อ า ต ม า ถูก ตชด. ล้ อ ม เเล้วก็ ส กั ด รถเเล้วเเถม ส ะ ก ด ร  อย ตาม ตั้งเเต่อยู่บนเขา

ส่วนตอน เ ดิ น ธุ ด ง ค์ ปอ โรเบิร์ต ก็พอใจ เขาเดิน จ น ขา แ ต ก จ น เ ลื อ ด ออก แต่ส่วนเรื่องจะ พู ด ความ จ ริ ง หรือไม่นั้น

ยังไงเราก็อยู่กับความ จ ริ ง โ ย ม ทั้ง 2 เขารับปากจะพูดแต่ความจริงแล้วหลังจาก เ กิ ด เ ห ตุ จะพาไปเข้า ก ร ร ม ฐ า น 9 วัน  พ ร ะ อุเทน ก ล่ า ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *