โตโน่ เตรียมทำโครงการว่ายน้ำข้ามโขง ระดุมซื้ออุปกรณ์การแพทย์

คั ม แ บ็ ก อีกครั้ง พ ร ะ เอกนักอนุ รั ก ษ์ “โตโน่ ภาคิน” โ ต้ โ ผ โครงการ #เก็บ รั ก ษ์ กับกิจกรรมล่าสุด

one man & the river ภ า ร กิ จ ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำ โ ข ง จาก ฝั่ ง นครพนม ไปยัง ฝั่ ง ท่ า แ ข ก สปป.ลาว

เพื่อระ ด ม ทุ น ซื้ อ อุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โ ร ง พยา บ า ล และให้ ต ร ะ หนักถึงการอนุ รั ก ษ์ แม่น้ำลำคลอง

โตโน่ เปิดใจถึง ภ า ร กิ จ นี้ “ขาแข็งแรงแล้วพร้อมทำ ภ า ร กิ จ แต่ยังต้องฝึกอีก แต่ วิ ธี การหายใจยังต่างกัน

และขอบคุณทุกคนที่เป็น ห่ ว ง แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญกว่า แม่น้ำ โ ข ง อยู่กับเรามานาน ให้ทั้งอาชีพ อาหาร

ถ้าการว่ายน้ำครั้งนี้ทำให้ทุกคนหันมาช่วยกันดูแล ใส่ใจดูแลแม่น้ำลำคลองกันมากขึ้น มั น จะสะอาด ส ว ย ง า ม

การว่ายน้ำครั้งนี้ ระยะทางไป-กลับประมาณ 15 กิโลเมตร ไม่เคยว่ายไกลขนาดนี้ คงจะ ห นั ก และ เ ห นื่ อ ย มากๆ

ถ้าทุกๆ คนช่วยกันคนละ 1 บาท คนละ 5 บาท คนละ 10 บาท ในการช่วย โ ร ง พยา บ า ล ทั้ง ฝั่ ง ไทยและ ฝั่ ง ลาวครั้งนี้

คิดว่า มั น คงเป็นอะไรที่ดีมากๆ เลย” จะ ซ้ อ ม ให้ดีที่สุด จะเริ่ม ซ้ อ ม แล้ว วันที่ 22 ตุลาคม จะเป็นวันว่ายจริง

เริ่มที่ลาน พ ญ า น า ค ของ ฝั่ ง นครพนมไปขึ้นที่ พ ร ะ ธ า ตุ ศรีโคดตะบองของ ฝั่ ง ลาวและก็ว่ายกลับมาจบที่ลาน พ ญ า น า ค

เชื่อว่าองค์พ่อ พ ญ า น า ค จะคุ้มครอง จะเปิดรับ บ ริ จ า ค ในวันที่ 1 ตุลาคม จนไปถึงวันว่ายจริง วันที่ 22 ตุลาคม

โตโน่ ภาคิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *