สุดฮือฮา แฝดสยามน้องปิ่น น้องปาน

เรียกว่าเป็นเรื่องที่ ฮื อ ฮ า อย่างมากใน โ ซ เ ชี ย ล เมื่อ ช า ว เ น็ ต ได้เผย ค ลิ ป ผ่านทางติ๊กต๊อก ซึ่งเป็นภาพ แ ฝ ด สยามที่มีชีวิตอยู่

ได้ออกมาเดิน เ ที่ ย ว นอกบ้าน และกำลังกินไอติมอยู่ เป็นผู้หญิงทั้งคู่ ที่ช่วงบนมีลั ก ษ ณ ะ ปกติ มีลำตัว ติ ด กัน แต่มีขาคนละข้าง

จึงต้อง แ บ ก น้ำ ห นั ก ที่เท่าตัว พอจากที่เผยโพสต์ดังกล่าวออกไป ทำให้มีคนเข้ามา แ ส ด ง ความคิดเห็นกันจำนวนมาก

เนื่องจากบางคนก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก และบางส่วนก็เคยเห็น แ บ บ ผ่านตามาบ้าง จากนั้นได้มี ช า ว เ น็ ต เข้ามาถามว่า

อยากให้ ห น่ ว ย ง า น จัดหา อุ ป ก ร ณ์ ช่วย พ ยุ ง เดินให้น้อง ด้านผู้โพสต์จึงว่า มีแล้ว แค่ย่า ต้ อ ง ก า ร ให้ อ อ กกำ ลั ง ก า ย จะได้แข็งแรง

นอกจากนี้ยังมีคนเข้ามาบอกว่า เป็น แ ฝ ด หญิงทั้งคู่ คนผมสั้นชื่อน้องปาน ส่วนคนผมยาวชื่อน้องปิ่น แล้วก็มีบางคนที่ ส ง สั ย ว่า

เวลาน้องคนนึงกิน อ า ห า ร เข้าไป อีกคนจะได้รับ อ า ห า ร ด้วยหรือไม่ คนโพสต์จึงว่า น้องมี ก ร ะ เ พ า ะ อาหารเป็นของใครของมัน

ร่ า ง ก า ย มีคนละส่วนกัน มีเพียงแค่ช่วงล่างที่ใช้ร่วมกัน โดยเบื้องต้นทราบว่า แ ฝ ด สยามคู่นี้

เป็นชาวนครสวรรค์ อยู่ในพื้นที่ ต.หนองกรด ทั้งนี้ ค ลิ ป ถูก โ พ ส ต์ เพียงแค่ 1 วัน มีคนเข้าชมกว่า 11 ล้านครั้ง

จ า ก ค ลิ ป

แฝดสยาม

น้องปิ่น น้องปาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *