นนท์ เลื่อนคอนเสิร์ตเพราะวีซ่าไม่ผ่าน

เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก Mask Off Events ออกมาประ ก า ศ เลื่อนงานคอน เ สิ ร์ ต ของนัก ร้ อ ง ห นุ่ ม “นนท์ ธนนท์”

ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยระบุว่าประ ก า ศ เรื่อง การเลื่อนคอน เ สิ ร์ ต

NONT TANONT AUSTRALIAN TOUR (LIVE IN MELBOURNE) ที่จะ เ กิ ด ขึ้นในวันที่ 2 กันยายนนี้

เนื่องจากติด ปั ญ ห า การดำเนินการเรื่องวี ซ่ า ทางผู้จัดจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนงานออกไป โดยต้อง เ ช็ ค คิ ว งานของ ศิ ล ปิ น

และปัจจัยอื่นๆ จึงจะสามารถกำหนดวันงานได้อีกครั้งอย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดขอทำการคืน ค่ า บัตรให้กับลูกค้าทุกท่าน ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่ ซื้ อ บั ต ร ผ่านทาง LINEOFFICIAL เราจะ โ อ น เ งิ น คืนให้ (ขั้นตอนการ คื น เ งิ น จะ แ จ้ ง ทางLINEOFFICIAL อีกครั้ง)

2.ผู้ที่ ซื้ อ บัตรทางร้านตลาดไทย เสบียงทอง อำไพ ให้นำบัตรมา คื น พร้อมรับ เ งิ น ส ด คืนได้ทันทีทีมงาน MASK OFF EVENTS

และผู้ จั ด ทาง SYDNEY และ BRISBANE ได้ทำตามกระบวนการและ ยื่ น เอกสารอย่างครบ ถ้ ว น สมบูรณ์ที่สุดแล้วซึ่ง

กับผลที่ออกมาทำให้ผู้จัดรู้ สึ ก ผิ ด ห วั ง และ เ สี ย ใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถ สร้างความสุขให้กับทุกคนในครั้งนี้ได้ อีกทั้ง เ ห ตุ การณ์ครั้งนี้

อยู่นอกเหนือการ ค ว บ คุ ม ของทางผู้จัดจริงๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอ อ ภั ย ผู้สนับสนุนทุกท่านอย่างสูงสุดมา ณ ที่นี้

ทางทีมงานต้อง ก ร า บ ขอ อ ภั ย อย่างสูงสุด ส่วนใครที่อยากhold สิ ท ธิ์ ไว้ เราขอ คื น เ งิ น ให้หมดก่อน โดยมีผู้ใช้ ท วิ ต เตอร์

รายหนึ่งให้ เ ห ตุ ผ ล ไว้ว่า วี ซ่ า นนท์ไม่ผ่านเค้าไม่เชื่อว่านนท์เป็น ศิ ล ปิ น ไม่เชื่อว่านนท์จะกลับไทย ไม่เชื่อแม้กระทั่งอยู่สังกัดค่า Loveis

นนท์ ธนนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *