ดราม่าเดือด ร้องข้ามกำแพง เล่นเกมให้ดมเป่าปาก

เรียกว่า ก ล า ย เป็น ด ร า ม่ า เ ดื อ ด ทีเดียว สำหรับ ร า ย ก า ร ร้องข้ามกำแพง ที่มี กันต์ กันตถาวร เป็น พิ ธี ก ร

ซึ่งเทปเมื่อวันที่ 25/08/65 ที่ผ่านมานั้น ได้มีแขกรับเชิญ นั ก ร้ อ ง ดัง ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง คู่ รั ก นั ก แ ส ด ง ดัง

เบสท์ รักษ์วนีย์” และ “ตงตง กฤษกร” รวมไปถึง ดี เ จ ดัง มะตูม เตชินท์ มา ร้ อ ง เ พ ล ง ทาย หลังกำแพง

ที่ร้องคู่ของแต่ละคนเป็นใคร แล้วช่วงหนึ่ง ร า ย ก า ร ได้มีการให้เล่นเกมเพื่อได้รับ คำ ใ บ้ โดยให้มะตูม ปิดตา

แล้วแขกรับเชิญคนอื่นกินอาหาร จากนั้นก็ให้ไป เ ป่ า ล ม ใส่หน้ามะตูม เพื่อ ท า ย กลิ่นอาหารคือ อ ะ ไ ร

แต่อย่างไรก็ตาม ก ลั บ มี ช า ว เ น็ ต จำนวนมาก ออกมา วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ที่ไม่เห็นด้วย

จนเป็น ด ร า ม่ า หนัก ถึงแม้จะมีการ ต ร ว จATKทุกคน ผลเป็น ล บ แล้วก็ตาม แต่ผล ATK ก็ไม่แน่นอน

มันเป็นการที่ เ สี่ ย ง มาก กับยุ ค ที่มีการแพร่ ร ะ บ า ด ..โ.. …ค.. ..วิ.. …ด.. อยู่ พร้อมทั้งว่า เกมมี เ ย อ ะ ไม่ควรจะนำเกมนี้มาเล่น

ตงตง

ดีเจมะตูม

คอมเม้นต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *