กบ พา ภรรยา ยอมรับครั้งแรก เคยล้มละลาย

สำหรับ นั ก ร้ อ ง รุ่นใหญ่ กบ ทรงสิทธิ์ ที่ ค ว ง คูน ภ ร ร ย า มาออก ร า ย ก า ร ครั้งแรก

ซึ่งเป็น ร า ย ก า ร ของ เ พื่ อ น ส นิ ท อย่าง ดุ๊ก ภาณุเดช โดยด้านกบ เผยว่า ภ ร ร ย า ตนนั้น

ไม่เคยออก ร า ย ก า ร ใดเลย ที่นี่เป็น ค รั้ ง แ ร ก และได้ พู ด คุ ย ย้อนไปถึงช่วง อ ดี ต ของ

กบ ทรงสิทธิ์พร้อมทั้งว่าไม่เคย เ ล่ า ที่ไหนเลย ว่าบ้านตนเคย  ล้ ม ล ะ ล า ย

ทำให้ ชี วิ ต พ ลิ ก เนื่องจาก ตนไม่ได้เรียน ก็หันมาทำร้าน และได้ เ จ อ กับ

หม่อมน้อย จนได้มา ทำ ง า นในวง ก า ร และการใช้ ชี วิ ต ของตนก็ เ ป ลี่ ย น ไป

เวลาใช้ เ งิ น ก็ต้อง ป ร ะ ห ยั ด แบบให้ ร อ บ ค อ บ ที่สุด เอาจริงๆ จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ต อ น นั้ น มันสอนเรา

แล้ว รู้ สึ ก ว่าคุ้มมาก ที่ทำให้ตนเดินมาถึงทุกวันนี้ และ ก ลั บ มา มี ใน วั น นี้

ทั้งที่ ก่ อ น ห น้ า นี้เราเป็นคนที่มีบ้าน อ บ อุ่น มี เ งิ นใช้

คูน

กบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *