ครูบาบุญชุ่ม หลังออกจากถ้ำ มีอาการแปลก เป็นเพราะเหตุนี้

สำหรับทางด้าน ครูบาบุญชุ่ม พ ร ะ เ ก จิ ชื่อดัง แ ห่ ง ล้านนา ได้ออกจาก ถ้ำ เมืองแก๊ด และไป แ ส ด ง ธรรมตามสถานที่ต่างๆ

ชาวพม่าจำนวนมากไปรอฟัง ธ ร ร ม อย่างแน่นหนา ต่อมาทาง โ ซ เ ชี ย ล ติ๊กต๊อก ได้มีการเผย ค ลิ ป ครูบาบุญชุ่มที่มี อ า ก า ร แปลกๆ

วิ่งไปกราบ สาม เณร นั่ง แ ล บ ลิ้นแสดงธรรม จึงเกิดข้อ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ไปต่างๆ รวมถึง เ ป็ น ห่ ว ง ว่ามี อ า ก า ร อ า พ า ธ หรือเปล่า

ล่าสุด ทางด้านเพจหนึ่ง ออกมาเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า เป็นการ แ ส ด ง ธรรมรูปร่าง เพื่อเตือนสติให้กับมนุษย์โลก ที่จะเจอในวันข้างหน้า

ไทใหญ่เรียกว่า แนฮ้างผางตารา หรือ แ ส ด ง ธ ร ร ม ที่เป็นรูปร่างให้เห็นด้วยตา หรือ ป ริ ศ น า ธรรม หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ

โดยเป็นการสอนธรรมเรื่อง อายตนะ แปลว่า เชื่อมต่อ หรือเครื่อง ติ ด ต่ อ หมายถึง สิ่งที่สื่อ ติ ด ต่ อ กัน ทำให้เกิดความ รู้ สึ ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

อายตนะภาย ใน หมายถึง สื่อเชื่อมต่อในตัวคน เรียกว่า อินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และ อายตนะภายนอก หมายถึง สื่อที่เชื่อมภาย นอกตัว

เรียกว่า อารมณ์ คือ รูป เ สี ย ง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธ ร ร ม า รมณ์ เช่น รูปกับตา หูกับ เ สี ย ง โดยอายตนะ ภ า ย ใ น และภาย นอก เป็นเหตุ

ให้วิ ถี จิ ต เกิด ถ้าไม่มีอายตนะเหล่านี้ ก็จะไม่มีวิถี จิ ต เกิด อย่างไรก็ตาม ทุกอย่าง ล้ ว น อยู่ที่ในของแต่ละคน ที่จะเปิดรับ ธ ร ร ม ะ หรือปิดกั้น ธ ร ร ม ะ

อ า ก า ร ต่างๆ

ก ร า บ สาม เณร

ครูบาบุญชุ่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *