ชาวบ้านชลบุรี ลั่น ก่อนเปิดผับไม่ทำบุญ

จากกรณีที่มี ไ ฟไ ห ม้ สถานที่ เ ที่ ย ว บั น เ ทิ ง เมาน์เทน บีผับ ที่ชลบุรี ส่งผลให้มีผู้ เ สี ย ชีวิต 13 คน

และคน บ า ด เ จ็ บ อีกจำนวนมาก โดยทางด้านหนางหนิง ชาวบ้านที่ อ า ศั ย ใกล้กับที่เกิด เ ห ตุ

ออกมาเผยว่า ผั บ นี้ เป็นที่ เ ที่ ย ว ประจำของหลานชายในทุกวันศุกร์ เสาร์ และวันที่ เ กิ ด เ ห ตุ

ตนกำลังนอน ห ลั บ อยู่ ก็ได้ ยิน เ สี ย ง ร ะ เ บิ ด ดังสนั่น จึง ส ะ ดุ้ ง ตื่น และวิ่งออกมาดู

จากนั้นไม่ถึง 1 นาที ก็ได้ยิน เ สี ย ง ร ะ เ บิ ด อีก 2 ครั้ง แค่ พ ริ บ ตาเดียว ก็เห็นไฟ ลุ ก ไ ห ม้

จากด้านบนหลังคา  แล้วก ล า ย เป็น ท ะ เ ล เ พ ลิ ง อย่างรวดเร็ว พอเริ่มมี ป ร ะ ช า ช นทราบเรื่อง

ก็เดินทางมาดูกันอย่างต่อเนื่อง แล้วได้มีการ วิ จ า ร ณ์ กันไปต่างๆนาๆ เ ฉ พ า ะ เรื่องที่

ทาง ผั บ แ ห่ ง นี้ ก่อนเปิดไม่ยอม ทำ บุ ญ ให้กับ เ จ้ า ที่ เ จ้ า ทาง จนเกิดเรื่องราวนี้ขึ้น

ช่วงเกิด เ ห ตุ

ก่อนวัน เ กิ ด เ ห ตุ

ภาพหลังเกิด เ ห ตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *