โชค รถแห่ ไลฟ์ฟาดกลับ บอล

ดราม่า เ ดื อ ด หนุ่มโชค รถแห่ เล่นเกิน เ ว ล า จน ต ล ก ชื่อดังหนุ่มบอล เชิญยิ้มไม่ พ อ ใ จ และไม่ขอรับงานด้วย

จนถึงขั้นตั้งโต๊ะ แ ถ ล ง ข่ า ว ทางด้านของหนุ่มโชคนั้นก็ได้ออกมา ชี้ แ จ ง เช่นกัน กรณีผิดสคริปต์ เล่นเกิน เว ล า ของคุณบอล

ลูกค้าจ้าง 1 ชั่วโมง 30 นาที แล้วคุณบอลได้ร้องเพียง 20 นาที นั้นหนุ่มโชค ย อ ม รั บ ผิดและ ข อ โ ท ษ ทางคุณบอล

นอกจากนี้ทางคุณบอลยังบอกว่าหลาย เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ทำให้ รู้ สึ ก ว่าหนุ่มโชคอยาก แ ย ก ไปรับงาน จากที่ปัจจุบันทั้งคู่รับงานร่วมกัน

โดยจะแบ่งงานกันไป โชคเป็นคน แ จ ม บ้าง พี่บอล แ จ ม บ้าง สัดส่วนงานวงโชคจะ เ ย อ ะ กว่า แต่ทางโชคยัง รู้ สึ ก ว่า

วงตนนั้นได้รับแต่งานกลางแจ้งไม่เคยได้ร้านใหญ่ๆเลย แต่ก็ไม่ได้ อ ะ ไ ร เพราะจริงๆแล้วตอนโชคออกจากไทรถ แ ห่

โชคฟอร์มทีมใหม่ ส่วนทางพี่บอลที่กำลัง ยุ บ วง ก็ยังเก็บวงไว้เพื่อช่วยโชค จนหลังๆมา สัดส่วน หรืองานของโชคน้อยลง

ได้แต่งานกลางแจ้งโชค จึงอยากรับงานเอง ด้านของ ภ ร ร ย า ของโชคนั้นพอเกิด ปั ญ ห าก็ได้ ป รึ ก ษ า พี่คนสนิท

ซึ่งเป็นภรรยาของ ต ล ก เชิญยิ้มคนหนึ่ง สุดท้ายพอเรื่องถึงหูพี่บอลก็เข้าใจผิดว่าเป็นการ นิ น ท า แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย

หลังจากเกิดเรื่องหนุ่มโชคก็ได้ ป รึ ก ษ า ผู้ใหญ่ แ น ะ นำ ให้เอาดอกไม้ไปขอโทษคุณบอล ซึ่งทางโชคเห็นว่าตนได้ขอโทษไปแล้ว

และไม่ ก ล้ า สู้หน้าทางคุณบอลจึงไม่ได้ไป แต่ตนยังรักและ เ ค า ร พ คุณบอล คุณดอนและทุกๆคน เหมือนเดิม

โชค กับ ภรรยา

บอล โชค

โชค รถ แ ห่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *