ป้อง เผยนาทีติดน้ำท่วม ลั่นผู้ว่าทำคนเดียวไม่ได้

จาก ก ร ณี เมื่อวาน 20/07/65 หลายพื้นที่ในกรุงเทพ เจอสภาพ อ า ก า ศ ฝ น ต กหนัก

ทำให้เกิด น้ำ ท่ ว ม และจ ร า จ ร ติดขัด จนกลายเป็น ก ร ะ แ ส ที่ถูก พู ด ถึ ง อย่างมากใน โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล

ล่าสุด พ ร ะ เ อ ก หนุ่มป้อง ณวัฒน์ ก็ได้เจอ เ ห ตุ ก า ร ณ์ น้ำ ท่ ว ม เช่นเดียวกัน เป็น เ ห ตุ ให้เจ้าตัวนั้น

ไม่ ส า ม า ร ถ เดินทาง ก ลั บ บ้ า น ได้ ต้อง ร้ อ ง ขอให้ เ พื่ อ น เอารถ ก ร ะ บ ะ มารับ

ซึ่งทางด้านหนุ่มป้อง ได้เผยผ่านทาง โ ซ เ ชี ย ล ส่วนตัว เป็นภาพน้ำ ท่ ว ม ที่ตึกแกรมมี่ พร้อมระบุว่า

วอนให้ทุกคนอย่า ทิ้ ง ข ย ะ ไม่เป็นที่ ทุกคนต้องช่วยกัน เพราะผู้ว่า ทำคนเดียวไม่ได้

งานนี้เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต ต่างเข้าไปแสดง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น อย่างมากมาย

จากนั้นเจ้าตัวได้โพสต์อีกครั้ง หลังจากที่เพื่อนนำ ร ถ ก ร ะ บ ะ มารับ ก ลั บ บ้ า น ระบุว่า ขอบคุณผู้ ช่ ว ย ชี วิ ต

โพสต์ป้อง

 

เม้นต์

ป้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *