บิณฑ์ ไทด์ เผยแล้ว ปมกู้ภัยปล่อยร่าง ซันนี่ วางข้างทาง

ออกมา ชี้ แ จ ง สำหรับกรณีที่เป็นที่ พู ด ถึ ง กับการ เ สี ย ชี วิ ต ของคุณซันนี่ ยูโฟร์ ช า ว เ น็ ต เกิดข้อ ส ง สั ย ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ กู้ ภั ย ว่า

ทำไมถึงนำคุณซันนี่ลงมาทำ CPR ข้ า ง ล่ า ง ตึกข้างถนน ในกรณีนี้คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ และ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ได้ออกมา ชี้ แ จ ง แทนทีม กู้ ภั ย ว่า

ได้รีบแจ้ง เ ห ตุ มีคน ห ม ด ส ติ ในห้องพัก ทีมก็ได้ไปในที่ เ กิ ด เ ห ตุ แต่ ภ า ย ใ น ห้องเต็มไปด้วย อุ จ จ า ร ะ น้องหมา และ อ า ก า ศ ไม่ถ่ายเท

ขณะนั้นคุณซันนี่ยังมี ชี วิ ต และบ่น เ ห นื่ อ ย ไม่ไหวแล้ว ยัง พู ด คุ ย รู้เรื่อง ทีมจะนำคุณซันนี่ไปล้างตัวและนำงมาด้านล่างตึก แต่อยู่ๆ คุณซันนี่ก็ ห ม ด ส ติ ไป

ทางทีมก็ทำการ กู้ ชี พ โดยการ CPR แต่ก็ไม่เป็นผล คุณซันนี่ เ สี ย ชีวิต ช า ว เ น็ ต ก็ยังตั้งข้อ ส ง สั ย ว่าเกิดจากการล้างตัวด้วยน้ำเย็นหรือไม่

 

แต่คุณบิณฑ์ก็ได้ ชี้ แ จ ง ว่าคุณซันนี่มี โ ร ค ป ร ะ จำ ตัวทั้ง โ ร ค หั ว ใ จ และ ไ ท ร อ ย ด์ ซึ่งมีผลต่อการ เ ต้ น ของ หั ว ใ จ ที่ ผิ ด ป ก ติ อยู่แล้วการจัดงาน ส ว ด อ ภิ ธ ร ร ม

คุณบิณฑ์และคุณเอกพันธ์เป็นเจ้าภาพในงาน เพราะคุณซันนี่ไม่มี ญ า ติ ที่ไหน มีแต่แม่ บุ ญ ธ ร ร ม ค่าซองทั้งหมด หลังหัก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก็จะให้แม่ทั้งหมด

แต่หากได้ ซ อ ง น้อยก็ให้แม่ไปเลย คิดว่าคุณซันนี่มีเพื่อนใน ว ง ก า ร เ ย อ ะ คิดว่า น่าจะมีคนเป็นเจ้าภาพ แต่หากไม่มีทั้งสองก็จะเป็นเจ้าภาพให้ทั้งหมด พร้อมบอกว่า

ตนก็ไม่ได้ ส นิ ท เจอกันแค่ในงานรับ ร า ง วั ล ไม่เคยร่วม ง า น แ ส ด ง กัน แต่เห็นว่าเป็นเพื่อน ร่ ว ม ว ง ก า ร กัน จะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ขอแสดงความ เ สี ย ใ จ ต่อการจากไปของคุณซันนี่ ยูโฟร์ด้วยค่ะ

ซันนี่

จาก ข่ า ว

บิณฑ์-ไทด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *