อี๊ด โปงลาง เซอร์ไพรส์กลับบ้าน ประกาศขายที่ดิน

สำหรับ นั ก ร้ อ ง นัก แ ส ด ง ตลก อย่าง อี๊ด โปงลาง ที่หลายคนต่าง รู้ จั ก กับการ แ ส ด ง ตามเวทีต่างๆ

มักจะมี มุ ข ต ล ก ออกมาเล่น เพื่อสร้างความ ส นุ ก ส น า น ให้แก่แฟนๆ ล่าสุด ทางด้านอี๊ด โปงลาง ได้ออกมาเผย

การทำ เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ กลับบ้าน เ ยี่ ย ม พ่อในรอบ 3 ปี ด้วยความที่พ่อชอบทำไร่ ทำนา เ ลี้ ย ง วัว จึงอยู่ที่ ก า ฬ สิ น ธุ์

แต่คุณแม่นั้นอยู่กรุงเทพกับตน เป็นคนช่วยคุมร้าน อ า ห า ร แถมยังอยู่เบื้องหลังการทำอาหารที่ พิ ถี พิ ถั น ทุกเมนู

โดยด้านอี๊ด เผยว่า เป็นการ ก ลั บ บ้ า น ที่ไม่บอกพ่อ อยากรู้ว่าพ่อจะทำ อ ะ ไ ร เพราะซื้อที่ไว้ ห ล า ย ผืน มี50-60 ไร่ และก็ 20-30 ไร่

แต่มีที่ดินอีกผืน ที่ตนอยากจะ ข า ย เนื่องจากพ่อเริ่ม ดู แ ล ไ ม่ ไ ห ว แล้ว เป็นที่ดิน ที่ อุ ด ม ส ม บู ร ณ์ และสวยมาก ถ้าใคร ส น ใ จ ก็ ติ ด ต่ อ มาหาตนได้เลย

และที่ เ ห ลื อ อีก 37 ไร่ จะเก็บไว้ มันใกล้บ้านเผื่อจะเอาไว้ทำ อ ะ ไ ร ได้ จากนั้นได้พาไปชมบ้าน ส มั ย ตอนที่เป็น โ ป ง ล า ง ส่ง เ งิ น มาให้พ่อแม่

ถึงแม้จะไม่ เ ย อ ะ แต่พ่อก็ ส า ม า ร ถ เก็บ ส ะ ส ม จนสร้างบ้าน เ ส ร็จได้ ก่อนที่จะพากันนั่ง เ ปิ ป ซ อ ย จุ๊ ทั้งนี้ อี๊ดได้เผยว่า ตนนั้น เ ป็ น ห่ ว งพ่อ

ที่ยังต้องทำงาน ต า ก แ ด ด เพราะพ่อเป็นคนไม่ ช อ บ อยู่นิ่งๆ ชอบทำงานมาก ถึงกับ แ ซ ว ว่า เ งิ น ที่ลูกหลานส่งมาให้ ไม่ พ อ ใ ช้ หรอ

อี๊ด กับ พ่อ

อี๊ด

เยี่ยมพ่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *