เปิดภาพ นิรมล พิธีกรขวัญใจเด็กๆ

เชื่อว่าหลายๆคน คิ ด ถึ ง กับ ร า ย การโทรทัศน์คุณภาพที่อยู่ในความ ท ร ง จำของใครหลายคน อย่าง ร า ย การคุณ ภ า พ “ทุ่งแสงตะวัน”

โ ผ ล่ ขึ้นมาในความ คิ ด ถึ ง แน่นอน ร า ย การสาร ค ดี ที่อยู่คู่ชาวไทยมายาวนานกว่า 30 ปี สำหรับ พิ ธี ก ร หญิงมากความสามารถ

อย่าง “นก นิรมล” ผู้ดำเนิน ร า ย การทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ เสียงบรรยายผ่าน ร า ย การทุ่งแสงตะวันจะลอยขึ้นมาในความทรงจำทันที

แต่ปัจจุบัน นก อายุ 61 ปี แต่ยังดูดี ส ว ย สดใสมาก ปัจจุบันนั้นยังคงไปกับการทำงานที่เกี่ยวกับการอนุ รั ก ษ์ สิ่งแวดล้อมอยู่เหมือนเดิม

ซึ่งเคยให้สัม ภ า ษ ณ์ ว่า “ทุ่งแสงตะวันเรื่อง เ กิ ด เป็นเต่า อยู่บนฐานข้อมูลว่า ประเทศไทยเรา สู ญ เ สี ย ป่าชายเลนจากการทำนากุ้ง

แ ผ่ น ดิ น ริมทะเลถูก กั ด เซาะ จนระดับนานาชาติเตือนว่าจะเป็นความ สู ญ เ สี ย ที่ รุ น แ ร ง และยาวนาน ท้องทะเลมีการประมงแบบ รุ ก ร า น

ทั้งอวน รุ น อวน ล า ก มีความ ขั ด แ ย้ ง ระหว่างชาวประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ ระบบ นิ เ ว ศ ชายฝั่งถูกทำ ล า ย มีการชูประ เ ด็ น เต่าทะเล

เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของทะเลและชายฝั่ง กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ ทำงานกันอย่างหนัก เราก็นำเสนอในมุมมองแบบทุ่งแสงตะวัน

เนื้องาน มั น ก็ ค ว ร ค่ากับการ เ ลิ ก ทำข่าวมาทำสาร ค ดีเด็ก หลังจากนั้น ทุ่งแสงตะวันก็พัฒนาและผสมผสานเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม

วิถีชีวิต วัฒนธรรม เข้าด้วยกัน โดยมีเด็กในชุมชนต่าง ๆเป็นผู้ เ ล่ า เรื่องตามประสาเด็ก จ น เป็น ร า ย การที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี

จัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี ที่ในที่สุดก็เข้าสู่ปีที่ 30 แล้วในวันนี้ ทุ่งแสงตะวัน เป็นทั้งความทรงจำและเป็นปัจจุบัน

เพราะออกอากาศต่อเนื่องกันมามากกว่า 1,500 ตอน วิธีการนำเสนอแตกต่างไปจากเดิมไม่น้อย จากที่เคยเห็น พิ ธี กรลุยน้ำลุยโคลนวิ่งกับเด็กๆ ในท้องไร่ท้องนา ทุกวันนี้เด็ก ๆ

แทบจะดำเนิน ร า ย การไปได้ด้วยตนเอง แม้จะผ่านมานาน 30 ปี “ทุ่งแสงตะวัน” และแม้แต่ชื่อของ “คุณนก” เองก็ยังเป็น 1 ในความทรงจำที่ดีของใครหลายคนไม่เปลี่ยน

นก นิรมล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *