ใครเต้นตามใครกันน้า เจ้าเป็ดน้อยหรือแป๋วแหวว(คลิ.ป)

น้องเดมี่ หรือ หล 0 าย ค น รู้จั ก กั น ว่ า น้อ ง แ ป๋ ว แห ว ว  ลูกสาวสุดน่ารักของ คุณแม่ลิเดีย และ พ่อแมทธิว

ภาพตอนยังเป็นเบบี๋

โดย ห นู น้ อ ยเ ด มี่   มี ห น้ า ต าที่ น่ า รั ก ค ล้ าย ตุ๊ ก ต า   จ นทำ ใ ห้ ห นู น้ อ ย เด มี่  มีฉายาว่า แป๋วแหววนั้นเอง

เหมือนตุ๊กตาแบบสุดๆ

โด ยที่ คุ ณ แ ม่ ลิ เ ดี ย  มั ก จ ะ แช รื ภ า พ แ ล ะค.ลิป ข อง ห นู น้ อ ย เ ด มี่  ร ะ หว่ า ง ทำ กิจ ก ร ร ม อ ยู่ตลอดเวลา

ตุ๊กตาน้อยแป๋วแหววน่ารักน่าเอ็นดู

จ นทำ ใ ห้ แ ฟ น ๆ พี่ป้ า น้ า อ า  ไ ด้ เ ข้ าม า ชื่ น ช ม  แ จ ก ค ว าม ส ด ใ ส แ ล ะ ลอ ย ยิ้ ม อ ยู่ ต ล อด เ ว ลา

น้องเดมี่โตเป็นสาวแล้วสดใสน่ารักจริงๆ

ล่าสุด คุณ แ ม่ ลิ เ ดี ย ก็ ได้ อั พ ค ลิ . ปผ่ า น ท า ง ไ อ จีส่ ว น ตั ว  เป็นคลิ.ปของหนูน้อยเดมี่ ที่กำลังจะโยกตาม น้องเป็ดน้อย โยกกันไปโยกมาอย่างน่ารัก

ภาพจากคลิ.ปวีดีโอ

ภาพจากค.ลิปวีดีโอ
****คลิกเพื่อชมคลิ.ป****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *