ไพรวัลย์ เผยโฉมลุคใหม่ แม่แพร 2 แผ่นดิน พร้อมให้ข้อคิด

สำหรับ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ที่ก่อนหน้านี้ ได้ออกมาเผยการ เ ป ลี่ ย น ลุ ค แ ต่ ง ตั ว อย่าง แ ซ่ บ ซึ่งนุ่ง ก ร ะ โ จ ม อก

เพื่อ โ ป ร โ ม ต ข า ย น้ำพริก ตามแบบ เ ท ร น ด์ ของคังคุไบ ที่ทำให้บรรดา แ ฟ น ค ลั บ ต่างต้อง ข ยี้ ตารัวๆทีเดียว

และยังเข้ามา แ ซ ว กันอย่างล้นหลาม ล่าสุดทางด้าน ไพรวัลย์ นั้นได้เผยที่ แ ต่ ง ตั ว ด้วยชุด ไ ท ย แบบ จั ด เ ต็ ม

ทั้งเครื่อง ป ร ะ ดั บ ชุด ลู ก ไ ม้ สีชมพูแสนหวาน ที่เข้า วั ด ทำ บุ ญ เนื่องในโอกาสวัน อ า ส า ฬ ห บู ช า

และเข้า พ ร ร ษ า ที่ระบุว่า ให้เรียกตนว่า แม่แพร 2 แผ่นดิน พร้อมกับบอกว่า หน้าที่ของ อุ บ า สิ ก า ต้อง เ ต รี ย ม กับข้าว

ไปใส่ บ า ต ร เมนูนั้นคือน้ำพริก ทั้งนี้ยังเผยถึง ข้ อ คิ ด ว่า เ ลื อ ก ที่จะใช้ชีวิต ก็ต้องพร้อม ซั พ พ อ ร์ ต ตัวเองอยู่ตลอด

เริ่มต้นจากรักและ เ ค า ร พ ตัวตนของตัวเอง ที่ไม่ ส า ม า ร ถ หาจากคนอื่นได้ พอใจที่จะมี สิ ท ธิ เ ลื อ ก การกำหนด ชี วิ ต

ตัวเอง คือ ค ว า ม สุ ข เพราะมันเป็น ค ว า ม สุ ข ที่เป็นตัวตนของเราเอง ที่จะ เ รี ย น รู้ และ เ ติ บ โ ต ไปพร้อมๆกัน

ไพรวัลย์

เปลี่ยนลุคใหม่

อยู่ในชุดไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *