ทายซิ…ลูกใครกับใครมาเจอกันน้าาาา?หนูน้อยทั้ง 2 คนพบปะเจอกันเป็นครั้งแรก

ลู ก ใ ค ร กั บ ใ ค ร ม า เ จ อ กั น น้ า า า า ! ! ห นู น้ อ ย ทั้ ง 2 ค น พ บ ป ะ เ จ อ กั น เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก ง า น นี้ มี ค ว า ม น่ า รั ก แ บ บ สุ ด ๆ

ใ น ช่ ว ง นี้ ก็ จ ะ ไ ด้ เ ห็ น เ ห ล่ า ด า ร า. ไ ด้ ใ ห้ กำ เ นิ ด ลู ก ส. า ว ลู ก ช า ย กั น เ พี ย .บ ต่ อ คิ ว กั น เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้ อ ย่ า ง ลู .ก ส า ว ข อ ง ฟ. ลุ ค เ ก ริ ก พ ล .แ ล ะ น า ต า ลี เ จี ย ร ว น น ท์ ที่ เ พิ่ ง ใ ห้ กำ เ นิ ด น้ อ ง น า ต า ช า เ มื่ อ วั น ที่ 6 เ ม ษ า ย น ที่ ผ่ .า น ม า

ภ าพ ข อ ง  ฟ ลุ ค -นา ต าลี   แล ะ  น้ อ ง น าต า ช า

ภ าพ ข อ ง  ฟ ลุ ค -นา ต าลี   แล ะ  น้ อ ง น าต า ช า

แ ล ะ อี ก ห นึ่ ง ค ร อ บ ค รั ว. ที่ ไ ด้ ใ ห้ กำ เ นิ ด ลู ก ช า ย อ ย่ .า ง น้ อ ง พ ร้ อ ม ลู ก. ข อ ง พ ล อ ย อั ย. ด า แ ล ะ กั น .ต์ กั น ต ภ า ว ร เ มื่ อ วั น ที่ 7 เ ม ษ า ย น 6 4

ภ าพ ข อ ง กั น ต์  แ ล ะ น้อ ง พ ร้ อ ม

ภา พ ข อ ง   กัน ต์ – พ ล อย – น้อ ง พ ร้ อ ม

ล่ า สุ ด ใ น อิ น ต ร า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว อ ย่ า ง ส. า ว พ ล อ ย ก็ ไ ด้ มี ก า ร โ พ ส ต์ ภ า พ คู่ น่ า รั ก ข อ ง ลู ก ช า ย น้ อ ง พ ร้ อ ม แ ล ะ ห ล. า น ส า ว น้ อ ง น า .ต า ช า เ ป็ น ก า ร ล ง รู ป คู่ ด้ ว ย กั น ค รั้ ง แ ร ก ใ น วั ย แ ร ก เ กิ ด ห. รื อ วั ย เ บ บี๋ โ ด ย มี. สา ว น า ต า ลี มา เ  ม้ น ต์ว่ า  . . . . . . . . . . . .

โพ ส ต์ จ า กพ ล อ ย  ภ ร ร ย าข อ ง กั น ต์

ข้อ ค ว า ม แส ด ง ค วา ม คิ ด จ าก น า ต า ลี  แล ะ ฟลุ ค

แ ล ะ ห นุ่ ม ฟ ลุ ค ก็ ไ ด้ ม า ค อ ม เ ม้ น ต์ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด. เ ห็ น ต่ อ ว่ า . โ ด ย แ ป ล เ ป็ น ไ ท ย ว่ า ข อ. แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ด้ ว ย กั บ ทั้ ง ส อ ง กั น ง า น น้ .ต้ อ ง มี จั ด ป า ร์ ตี้ วั น สั ก วั น

ภ าพ ข อ ง กั น ต์  แ ล ะ น้อ ง พ ร้ อ ม

ภ าพ ข อ ง  ฟ ลุ ค -นา ต าลี   แล ะ  น้ อ ง น าต า ช า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *