พี่เบิร์ดอวยพรวันขี้นปีใหม่ของไทย

วั น นี้ ( 1 3 เ ม ษ า ) เ ป็ น วั น ค ล้ า ย วั น ขึ้ น ปี ใ ห ม่ ข อ ง ไ ท ย ห รื อ เ ท ศ ก า ล วั น ส ง ก ร า น ต์ โ ด ย ที่ ก็ เ ป็ น อี ก ปี ที่ นั ก ร้ อ ง ดั ง ที่ เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า เ ป็ น อ ม ต ะ ซุ ป ต า ร์ ข วั ญ ใ จ ข อ ง ค น ไ ท ย ใ น ทุ ก ยุ ค ทุ ก ส มั ย อ ย่ า ง เ บิ ร์ ด ธ ง ไ ช ย แ ม ค อิ น ไ ต ย์ ที่ ก็ ไ ม่ พ ล า ด อั ด วี ดี โ อ ส่ ง อ ว ร พ ร วั น ปี ใ ห ม่ ไ ท ย ผ่ า น ท า ง เ ฟ ส บุ๊ ค ส่ ว น ตั ว

ภ าพ จา ก วี ดี โ อ ขอ ง เ บ  ริ์ด  ธ ง ไ ช ย

ภ าพ จา ก วี ดี โ อ ขอ ง เ บ  ริ์ด  ธ ง ไ ช ย

ภ า ย ใ ต้ วี ดี โ อ นั้ น ก็ มี ค ว า ม ว่ า ส วั ส ดี พ่ อ แ ม่ พี่ น้ อ ง ทุ ก ๆ ค น ใ น เ ท ศ ก า ล วั น ส ง ก ร า น ต์ เ ป็ น เ ท ศ ก า ล สำ คั ญ ป ร ะ เ พ ณี ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ถึ ง แ ม้ ว่ า เ ร า อ า จ จ ะ ไ ม่ ไ ด้ รื่ น เ ริ่ ง กั น เ ห มื อ น ๆ ทุ ก ปี

ภ าพ จา ก วี ดี โ อ ขอ ง เ บ  ริ์ด  ธ ง ไ ช ย

ภ าพ จา ก วี ดี โ อ ขอ ง เ บ  ริ์ด  ธ ง ไ ช ย

โ ด ย บ้ า น ข อ ง เ บิ ร์ ด เ อ ง ก็ ไ ด้ เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย ค ร อ บ ค รั ว ใ ห ญ่ พี่ ๆ น้ อ ง ๆ ม า กั น เ พี ย บ ส า ด น้ำ ท า น ข้ า ว นิ ม น ต์ พ ร ะ ม า เ ลี้ ย ง พ ร้ อ ม ทั้ ง ทำ บุ ญ ร่ ว ม กั น แ ต่ ปี นี้ เ พื่ อ ทำ ต า ม ม า ต ร ก า ร ข อ ง รั ฐ แ ล้ ว เ พื่ อ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง พ ว ก เ ร า ทุ ก ค น พ ว ก เ ร า ก็ ยั ง ส ร ง น้ำ แ ล ะ อ ว ย วั น ใ ห้ กั น ไ ด้

ภ าพ จา ก วี ดี โ อ ขอ ง เ บ  ริ์ด  ธ ง ไ ช ย

ภ าพ จา ก วี ดี โ อ ขอ ง เ บ  ริ์ด  ธ ง ไ ช ย

ภ าพ จา ก วี ดี โ อ ขอ ง เ บ  ริ์ด  ธ ง ไ ช ย

****ชมคลิ.ปวีดีโอได้จากที่นี่****

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *