อนุโมทนาสาธุ!! “อาร์ต พศุตม์” ร่วมส่งชุด PPE ให้กับทางโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ เป็นวันที่ 2 แล้ว

อนุโมท.นา สาธุ!! “.อา ร์ต พศุ ตม์” ร่.วมส่ งชุ.ดPP.Eใ ห้กับทา.งโ ร.ง.พยาบาลห ลา.ยแ.ห่งทั่ วป. ระเท.ศ . .เ ป็นวั.น ที่2แ. ล้.ว

จาก สถ.านกา.ร.ณ์กา.รแพร่ ระ.บา ดโค.วิด- .19ระ. ลอ ก3มีผู้ติ ดเชื้อ. เพิ่มมา .กขึ้.นทุก ๆ.วั นทำให้.โรง พ.ยาบ.าลมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากซึ่ งอาจจ.ะ.ทำ.ให้เกิดเหตุก าร.ณ์ขา ดแ.คลน ชุดPPE.ก็. เป็นไ.ป.ไ ด้

ภา .พ ข องหนุ่ม อาร์ตพ.ศุตม์

.จึงทำให้. .นั.กแสดงห นุ่มจิตใจดี.อย่า.งหนุ่ มอาร์ ตพศุต ม์.ไ.ด้จั.ดห. า ชุ.ด P.P E.เพื่ อทำ.การส่งไปใ.ห้. บุคล.าก. ร.ทา งกา.รแพ ท .ย์ ต.า.ม โรงพยาบ. า ลต่า ง .ๆ . โดยเจ้า.ตั.ว ก็ ได้ทำการโ.พ สต์ ผ่า.นอินส ตาแก.ร มส่วนตัวว่า

ภ.าพของ.หนุ่มอาร์ต พศุ.ตม์

“.#ช่วย .กั.นแ.ชร์เรื่.อง.ดีดีสัง คม.จะน่.า อยู่…วั นนี้ ส่ งชุดP .PEไปใ ห้.บุ คลากร.ทางกา รแพ.ทย์อีก5 0-.6.0.ที่นะ. คั บเช็คเ. ลข.แท.ร็.คใน.เ ฟ ส. บุ๊ค.เพ จo n.e arta. rtห รือ เฟส.ส่วน ตัวartp.ha.s ut.เลย.นะคั.บ . เย็นๆจ.ะลงไ ว้#.สู้ไ.ป ด้วยกันคับ . #c.o vid_19.# ทำดีสร้. .างภาพ#ปิดท.อง.หลังพร.ะ#.ทำดีมั.นย .าก .กว่าค.นจะ.เ ห็นแต่ไม่เ คยท้อ ที่จะทำ#รพ .ไหนไ ด้รั.บ. แล้ว.ส่ง รูปม.าอว ดกั.นบ้างนะ .คับ”

ภ.าพขอ ง.หนุ่.มอา ร์ต.พศุ.ต ม์ มอบชุด PPE

ภาพของ.หนุ่.มอ.าร์ตพ.ศุ ต. ม์มอบชุด PPE

ภาพข.องห นุ่ม.อ.าร์.ตพศุตม์มอบชุด PPE

หลังจา กที่ห นุ่. มอาร์ตโ พ. ส.ต์ภาพและ. ข้อ ควา. มลงไ .ปทำให้มี. ชา ว เ.น็ต.เข้าม ารร่ วมแสดง .คว า มคิดเ.ห็น.กั.นอ ย่างมาก.ม ายอ าทิเช่ น”อ.นุโมทน.า สา ธุด้ ว ยนะคะ”. ,” สุด.ยอด .ดดดดด.ดด.❤️ ❤️❤️❤️”,”. ข อบ.คุณ.แ ท.นจนทร.พ ทุกค. นนะค.ะ .ควา. ม.ดีที่ ทำ.จะส่งผ.ลใ ห้ สุขกายสุข .ใจสุขภาพ .แข็งแรงนะ.ค ะ👏❤️”,

.ภาพ.ข อง.หนุ่ม. อาร์ต . พศุต ม์มอบชุด PPE

ภาพชา วเน็ตรร่วมแ สดงคว ามคิดเห็น

“. ขอขอบ พ.ระคุ.ณพี่อา.ต .และผู้ที่มีส่วน .เ กี่ย. .วข้องทุกๆ.คนค่ะ🙏🏻🙏🏻 .🙏🏻”,เป็น ต้น

ภาพ ชาวเน็ตรร่ว มแสดงความ คิดเห็น

ภ.าพข.อ งหนุ่มอ.าร์ต.พศุต.ม์.

ภาพของห.นุ่มอาร์.ตพศุตม์.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *