ผลตรวจออกแล้ว!! “ตั๊ก บริบูรณ์” แสดงผลตรวจโควิด-19 ทั้งครอบครัว

ผ ลตร.วจออกแ ล้ว !!”ตั๊ก บริ.บูรณ์” . แสดง.ผลต รวจโ.ควิด.- 19.ทั้งคร อบค.รัว

นักแ สด.งชื่. อดัง.อย่าง.ห นุ่ม ตั๊กบ. ริบูรณ์ . แส ดงผลต.รวจโ ควิด-1 9ห.ลังจ.ากได้.พา.ครอบค.รั วไป .ตร วจห า .เชื้อ โค.วิด-19โ. ดยหนุ่ .มตั๊กไ.ด้ .โพ.สต์ภ.าพผล ตรวจ.ผ่านอิ นส.ต ราแก.รม ส่ วนตั. ว(@tuc.k_ .boriboon .1979). . โดยระบุข้อความเอ .า.ไว้ว่า

ภ.า พของ.คุ ณตั๊.กบ ริ.บูร ณ์ แ.ละ .ค.รอบ.ค รั ว

“ก่อนอื่นเล.ยนะ.ค.รับขอบคุ.ณสำหรับกำ.ลั งใจแ .ละค วามเ.ป็นห่ว งต่อคร อ บค.รั.ว.ผมนะ ครั.บผม.เอ งและครอ.บค.รัวไม่.ได้นิ่.งนอนใ.จรีบ เ.ข้.าไปตรวจ โค.วิด 19ทันทีทั้ งครอบ.ครัว. .ตั้ งแต่เมื่ อเ ช้ า.นี้ซึ่งผ ล. ต รว. จ.ไ ด้ออกมา.แ.ล้ ว ค.รับว่ า

ภ.าพของคุณ.ตั๊กบริ บู.รณ์.แล. ะครอบครัว.

“บ้า นผม .ไม่มีใ .คร.ติดเ ชื้อเลยค .รับหลังจ.าก นี้ผม.และค รอบ.ครัวจะ กั. ก ตัวอ.ยู่.ที่บ้า.นขอให้ทุกท่านห. ายไว.ๆแล ะดู.แล .สุ ข.ภ.าพกันด้ว ยครับ”

ภ.าพของ.คุ ณตั๊.กบริ บูร.ณ์.และ ค.รอบครัว

ข .อเป็นกำ.ลั. ง ใจใ ห้.กับคร อบครั วขอ งคุณ.ตั๊.ก.ด้ วยน.ะคะ ด้วย.ความ ห่วงใยจ.าก ทีมงาน.ข่.าวดารา

ภา.พ ผลต.รวจโ ควิด .ของคุณ. ตั๊ ก.แ.ล.ะ .ครอบครัว

. ภ.าพผ ล.ต.รวจโค.วิ. ด ขอ ง .คุ.ณ ตั๊ก.แ ละ.ครอบ .ครัว

.ภาพ ผ.ล ตรวจ. โค วิดข อ.งคุณตั๊ .กและคร.อบครั.ว

ภาพ.ผ.ลตร วจโควิดข องคุ .ณตั๊กและ.ค รอ บ.ครั.ว

.ภ าพ.ผลต.รวจ โ.ควิด ขอ. ง คุ ณตั๊.ก.และค ร อบค.รัว

ภาพ .ข. อ งคุณตั๊กบ ริบูรณ์และ .ค .ร.อบครัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *