คิดให้ดี!!! ชัชชาติ เตือน กทม. เรื่องจ่ายหนี้ 30,000 ล้านให้บีทีเอส ให้คิดดีๆ ภาระจะอยู่ที่ประชาชน

คิดให้ดี!!! ชัชชาติ เตือน กทม. เรื่องจ่ายหนี้ 30,000 ล้านให้บีทีเอส ให้คิดดีๆ ภาระจะอยู่ที่ประชาชน

เมื่อวัที่ 10 เม.ย. 2564 นา.ยชัชช.าติ สิทธิ.พันธุ์ อดีต รมว.คมนาคม โพสต์.เฟซ บุ๊กถึ.งกรณีบี.ทีเอสเผยแพร่.คลิปวิดีโอท.วงหนี้.จาก กทม. กว่า 3 ห.มื่นล้านบาทว่า เมื่อวาน.ระหว่างนั่.งรถไฟฟ้.า BTS ไปงา.นศพที่.วัดธาตุ.ท อง ได้เ ห็น  คลิ.ปใน.จอขอ.งรถไฟฟ้า.ที่ไม่เค.ยคิดว่.าจะได้เ.ห็น คือกา.รทวงห.นี้.ออ กอาก.าศ ที่ทาง BTS ชี้แจงว่ากทม.ค้างชำระหนี้.จำนวน.มากกว่.า 30,0.00 ล้.าน.บาท ซึ่ง.หนี้.ก้อน.นี้จะไม่ เ.ป็นภา ร ะต่อง.บประ.มาณ ถ้า ครม.ย.อม.ต่ อสั มป.ทาน.ให้ BTS อีก 30 ปี (2572-2602)

ภาพของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ภาพจากเฟสบุ๊คของชัชชาติ สิทธิพันธุ์

รถไ.ฟฟ้าส่ว.นต่ อขย.าย (แบริ่ง-ส มุทร ปร าการ และ หมอ.ชิต-สะพาน.ให.ม่-คูคต)นี้ เ ดิมก าร.ก่อสร้าง.เ ป็นหน้.าที่.ของ ร ฟม.(กระทรวงค.มนาค.ม) แต่ต่อ.มารั ฐบาล.มอบ. ให้ กทม.ดูแล ทำ .ให้ กทม.มีภา ระหนี้.สินในส่ว.นขอ.งงานก่.อสร้ าง.ที่ รฟม.ได้ ทำไป.แล้ว.คือ

ภาพจากเฟสบุ๊คของชัชชาติ สิทธิพันธุ์

หนี้ก้อ .นที่ 1. งานก่อสร้า.งโครง .สร้าง พื้.นฐาน (ที่ รฟม.ออกไปก่อน)  .ประ.มาณ 60,000 ล้า.นบาท ต่อ.มา กทม..ได้ใ.ห้บริษัท.กรุงเท.พธนาคม จ้าง BTS ในการ.ติดตั้ง.งานร .ะบบ ทำ ให้เกิ.ดหนี้. อี.กก้อน

ภาพจากเฟสบุ๊คของชัชชาติ สิทธิพันธุ์

หนี้ก้อนที่ 2. งานระ.บบ. เดินรถ ไฟ ฟ้า .และ เค. รื่องก. ล (จ้าง B.TS) ปร.ะมาณ 20 ,000 ล้าน.บา ท ต่.อมา. เมื่.อ เริ่มเ.ปิ ดเดินร.ถโ ด.ยไม่มี ก.ารเก็บ.ค่าโ.ดยสาร ตั้งแ.ต่เดือ.นเ.มษา.ยน 2560 แ.ต่ ต้องจ่.ายค่า.เดิน.รถให้ BTS

ห.นี้ก้.อนที่ 3. ค่าจ้า.งเดิ.นร ถ (จ้า.ง .BTS) จำนว.น 9,602  ล้าน.บา.ท

สรุป.รวม กท ม.มีหนี้หลั. กๆข.อง รถไ.ฟฟ้าส.าย .สีเขียว 3 ก้อน รว. มแ.ล้ว.ป ระมา .ณ 90, 000 ล้านบาท โดยหนี้.ก้อ. นที่ 2 และ 3 เป็น.ห.นี้กับ BTS ประ.มา.ณ 30,000 ล้า.นบา.ท

ภาพจากเฟสบุ๊คของชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ถ้าห.นี้เหล่านี้  เป็.นห นี้ที่ถู. กทำ.ขึ้นอย่.างถูก ต้อ.งตา มร.ะเบีย.บ โปร่งใ ส .มีการอ.นุมัติ  ตา.มขั้น.ตอน กท.ม. ก็ มีหน้า.ที่ต้อง.จ่ายห.นี้เห.ล่านี้

หนี้ก้อนที่ 1 แ.ละหนี้.ก้อนที่ 2 เท่าที่.ผม.มีข้ .อมูล ทางก ระ. ทรวงการ คลั.ง ก็พ ร้อมจ.ะหาแ หล่งเงิ.นกู้ให้ (เหมื อน ที่หา ให้ รฟม.) ในอัต.ราด.อกเ.บี้ยที่ถูก.กว่าเอก.ชน และใ.ห้ กทม.ทย อย.จ่าย.คืน

ภาพจากคลิปภาพจากคลิป

ส่ว.นหนี้.ก้ อนที่ 3 เรื่องก.ารจ้.างเดินร.ถนั้น คง ต้อง.ไปดู.อีกทีว่า ได้มีกา ร.ดำ เนินก.ารถูกต้องห.รือไ ม่ เป็นอำ.นาจใค.รที่สั่งไม่ใ.ห้เก็บค่.าโด.ยสาร ถ้า ครม.สั่งไม่ให้.เก็บ.ค่าโ.ด ยสาร ครม.ก็ คว.รจะรับผิ.ดช.อบค่าใช้.จ่า ยนี้

ภาพของชัชชาติ สิทธิพันธุ์

หรือถ้า กทม. เป็ นผู้ไ. ม่เ ก็บค่าโด.ยสารเ.อง ก็ต้อง.ดูว่าอำ.นาจอนุ.มัติให้ไ.ม่ต้องเก็.บค่าโดยสาร.นี้เป็นของ.ใคร ขอ.งสภา กทม. หรือ ข.องผู้ว่า กทม. หรือ ขอ.งบ ริษัท กรุ งเทพ.ธนา คม และจ..ะเอาเงินส่.วนไ.หน.มาจ่าย

แล้วถ าม.ว่าหนี้เห.ล่านี้ กทม.จะเอาเงิน.ที่ไห.นมาจ่า.ย ก็คงต้.องตอบว่า.หลังจา.กปี 2572 รถไฟ.ฟ้าสี.เขียวทั้งห.มดจะก..ลับมาเ.ป็นของ กทม. (ถึงแม้ว่าผู้บริหาร กทม. ที่ผ่านมา ได้ทำการจ้า.งเอกชนใ.ห้เดิ นรถ.ล่ว งหน้า.ไ ปถึงปี 2585 แล้ว) รายได้ค่.าโดยสาร.และเชิงพ.าณิชย์.เช่น ค่าโฆษณา ทั้งหมด ก็จะกลับมาเข้า กทม.โดยตรง 100% ซึ่งเร.าสามา.รถใช้ราย.ได้ตรงนี้.มา ทยอย.จ่ายหนี้เห.ล่านี้ได้จนหม.ดสบายๆ และถ้ามีเ.หลือห.ลังหักค่.าใ.ช้จ่าย. ก็สามารถ.ลดค่.าโดยสารให้ป.ระชา.ชนได้อีก

ภาพของชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ส่วนกา.รจะให้สัม.ปทานเอ .กชน.ต่.ออีก 30 ปี โด ยใ.ช้เห ตุผลว่ าเพื่.อให้เอ.กชนรับภา.ระหนี้ในปัจจุบั.นไป ไม่ต้องเป็.นภาระงบ.ปร.ะมาณ คงต้อ.งคิดให้ละเอียด รอบคอบ เพร าะสุดท้าย.แล้ว ค.นจ่ายจริงๆ ก็คือ ปร ะ.ชาชน และต้นทุน.ทาง.การเ.งิน(.ดอกเบี้ย)ข.องเอ กชนสูง.กว่าของรัฐ.บาล รวม.ทั้งต้อง.บวก กำไร และ ค่าคว.ามเสี่ .ยงต่างๆ รวมทั้งต้.อ งมีการกำ.หนดค่าโดยสารใ.นอนาค.ต ไว้ล่ วง.หน้า ทำให้ กท.ม.จะไม่สาม.ารถลดค่าโดย.สารเพื่..อช่วย .ค่าใช้จ่าย ในกา.รเดิน ท.างของ. ประ.ชา ชนไ.ด้ใน.อ นาคต.

ภาพของชัชชาติ สิทธิพันธุ์

“จะตัด สิ นใ.จอย่างไร.ก็ข อให้เอ า.ประโยชน์ของ .ประชาช. นเป็น.ที่ตั้งนะค รับ” นา.ย ชัช ช.าติ ระบุ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *