เปิดภาพสุดอบอุ่น!! “น้องปีใหม่” หอบเค้กและของขวัญที่ทำเองจากใจมาเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณยาย

เ ปิดภาพ สุดอ บอุ่น!.! ” .น้ อ.งปีให.ม่” หอบ.เ ค้.ก และ.ของขวัญ.ที่ทำเ. องจ.า กใจม.า เซ.อร์ไ.พรส์วัน.เกิดคุณยา.ย

คร. อบ ค.รั.วอบอุ่น. มากสำห .รั บครอบครัวของคุ ณแ.ม่.แอ.ฟ ทั ก ษอร ซึ่งมีลูก ส.าวค.น.เ ก่งอย่า.ง น้อ งปีใหม่.ยิ่งนับวั. นน้.อง.ปีให ม่ก็ยิ่งโตยิ่งสวยน่.ารัก

ภ .าพ .ของน้อ.ง.ปี ใ.หม่ แ.ล ะครอบ.ครั.ว

แถม ยั. ง.เป็น.เ ด็กข.ยั นและ เ.ก่งมากๆ .อี กด้วยทำให้เวลาน้อง ปีให .ม่.ไปที่ ไห.นก็จ.ะมีแต่คน.หล งรั กอีกทั้งยั .งมี.แฟ.น.คลับไปทั่ว บ้านทั่วเมือ .ง.

ภาพ ของขอ.งข วัญจา.กน้อง. ปีใหม่ .

และ.ล่าสุ. ด คุ.ณแม่แ. อฟ. ทักษอร ก็ ได้โพ.สต์.ภ าพ.สุดอ .บอุ่นผ่.า นอินสต.ราแ กรมส่ วนตัวโ. ดยเป็นภ.า พข. อ.งน้อง .ปี ใหม่ห.อบ .เค้กแ ล. ะ.ของขวัญที่ทำกับมื .อเพื่อไ .ปเซ อ.ร์.ไพรส์วัน.เกิดใ.ห้กับคุณย.าย

ภาพ. ข องของข. วัญจ า.กน้องปีให.ม่

แ ถมยั งทำของ.ขวัญสุด.พิเ ศษมาใ. ห้.คุณ.ตา .อีกด้ว. ยซึ่ง.เป็ .น โม.เมนต์.ที่น่าปร.ะ ทั บใจ.ที่สุดสำหรับ คุณยายเ.ลยก็ว่าไ.ด้มีห ลา. นคนสว.ย และ. เก่งอ.ย่าง นี้จะ.ไ ม่ให้ห.ล งรักไ.ด้อย่าง.ไ รกัน

ภ าพ .ขอ.งน้อง ปี .ใหม่ คุณแม่แอฟ แ ละ. คุณ.ตา คุ.ณยาย

ภ. าพของน้อ งปีใ.ห.ม่ .แ ละคร. .อบค รัว.

ภาพของ. น้อ. งปีใหม่.แ ละคร.อบครั .ว.

ภาพ ของ.น้อ.งปี ใหม่.แ ละครอ.บ.ครัว

ภ.าพ.ขอ .งน้อ งปีใ หม่แ.ล .ะคร. อ.บครัว.

ภ.า พขอ งน้.องปี.ใหม่และแม่แอฟ

ภาพ.ขอ ง.น้ องปีให. ม่

ภา. พของน้. องปีใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *