ไหนดวงใคร!!! หมอช้าง เตือนราศี ที่ช่วงนี้ต้องระวัง อารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย ทำให้ทำไรก็ติดขัด

ไหนดวงใคร!!! หมอช้าง เตือนราศี ที่ช่วงนี้ต้องระวัง อารมณ์ร้อน หงุดหงิดง่าย ทำให้ทำไรก็ติดขัด

ภาพของหมอช้างภาพของหมอช้าง

ในช่.วงนี้ด.วงช.ะตาข .องแ.ต่ล.ะรา ศีมี กา รเ.ปลี่ย.นแป.ลง โดยอาจ.เปลี่.ยนแ  ป ลงทั้.งใน.ทางที่ดีและเ.ปลี่ ย นแป.ลงใน.ทางต้.องร.ะมั.ด.ระวัง

ภาพของหมอช้าง ภาพของหมอช้าง

หมอ.ช้าง ทศ.พร ศรี ตุ.ลา เผย.ถึงดว.งรา.ศีที่ช่.วงนี้ร ะวั.งเรื่องใ.จร้อนจ.ะเ ป็นเ.หตุสั งเ.กตได้ ห.งุด .หงิด วู่.วาม ห. น้า.มืด ห ล.าย.อย่า.งไม่.ได้ดั่.งใจ ทำ.อะไ.รแล้ว.ติด ขัด ช วน หั.วร้อน ต้.องระวังเ.รื่อง.กา.รตัดสิ.นใจ อ ย่.าให้.ขาด.สติ จ ะยิ่ง.ทำใ.ห้สถ.าน การ.ณ์แย่.ไ.ปอีก

ภาพของหมอช้าง

ภาพของหมอช้าง

รา.ศีนี้.คื.อ รา.ศีกั.นย์ โดยช่.วงนี้.ระวั งเรื่.องใ.จร้อ.นจะ.เป็น.เหตุ.สังเ.กต.ได้ หงุ.ดห งิ.ด วู่ว.าม ห.น้า.มืด หลาย.อ.ย่าง.ไม่ได้.ดั่งใจ ทำอะ.ไร.แล้ว.ติด.ขัด ช.วน.หัว.ร้อน ต้องระวั.งเรื่องก.ารตัด.สินใจ อย่าใ.ห้ขา.ดสติ จะ.ยิ่งทำให้.สถาน.ก าร.ณ์แย่.ไปอีก

ภาพของราศีกันย์

ภาพของหมอช้าง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *