เผยภาพในวันวาน!! “สู่ขวัญ บูลกุล” ในวัย 48 ปี ผ่านมา 20 ปี หน้าเป๊ะเหมือนเดิม

เผยภาพในวันวาน!.!”สู่.ขวัญ . บู.ลกุล. ” ในวัย48ปี ผ่า นม.า20.ปี.หน้าเ .ป๊ะ .เหมื.อน .เดิม.

อดีตพิ. ธีกรข่าว. .คนเก่ ง.อย่าง คุณสู่ขวัญ บู ลกุล ซึ่งต.อ น.นี้ไ. .ด้ มาทำนั. กธุรกิ.จ.เ .ต็ มตั.วแถมยั งมี.สาม ารถ.ทา.งด้า นกา.รแสดงอีกด้.วย

ภา พข.องคุณสู่. ขวัญ .

ซึ่งณ.ปัจจุ.บันนี้คุ.ณ. สู่. ขวัญมีอา.ยุ. 48.ปีแล้วแ ต่.หน้าต าข.องเ ธอนั้น ก็ยัง.คงดูอ่.อนวัย เ.ห มือ.นกับเด็ ก.ๆ


ภ.า พขอ.งคุณ. สู่ขวั ญ

คุ. ณสู่ข.วั ญนั้ นได้.กล ายเป็นไอ ดอ.ล.ให้กั. บ.ผู้หญิงหลา.ย ๆค.นอย่ าง.ม.ากเพร าะ.ไม่ว่าจะ. เ.ป็.น เรื่องชี.วิ ตคร.อบ.ครัว. หรือก.าร ใ.ช้ชีวิต . . เรียก .ได้.ว่าเ .ป็.นค.นที่ ป.ระ สบควา.ม.สำเร็จอีกคนหนึ่งครบเรื่อ งสุ.ดๆ


ภาพข อ.ง.คุ ณ.สู่ขวัญ

แล.ะ อย่างล่ าสุดนี้คุณ. .สู่ขวัญได้. โพสต์ภาพ .ย้อนวันวา.น ผ่า นอินสตร. าแกร.มส่ว. นตัวใ.นช่ วงที่ตอน อ.ายุ20สมั.ย อยู่ที่บอส ตันป ระเ.ท.ศส หรั ฐอเ.มริ กา.ที่หลา ย.คนบอ ก .วว่ า . แม้เวล.าผ่า นมาแล้ วตั้ง2 0.กว่าปีเ.ธอยั งคง ห.น้า.เ ด็ก.เ.หมื.อน เดิมไม่. เป.ลี่ยน.

ภา.พ .ขอ งคุณสู่.ขวั .ญ

ภา พขอ.งคุณสู่.ขวัญ

ภ า.พของคุณสู่ข วัญ


ภ.าพของคุณสู่ข.วัญ


ภาพ ข.องคุณสู่.ข.วัญ


ภ.า พข อง คุณสู่ขวัญ.


.ภาพ.ของ คุณสู่ขวัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *