ลุ้นระทึกรอบ 2!! “แมทธิว” ประกาศกักตัวหลังสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิดที่ค่ายมวยและไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล

ลุ้น.ระทึ .กร.อบ 2.!!”แมทธิ .ว” ประ.กา ศกักตั.ว หลั งสัม.ผัส.ผู้ติดเชื้อ .โควิดที่ค่.าย.มวยแล.ะ ไป.ตร. วจหาเชื้ อที่.โ รงพยาบ .าล

เนื่ อ งจ.า.กก่อนห น้านี้ใน .ช่.วง.ต้นปี2563.การ แพร่ร.ะบ าดร อบ.แรกของโค .วิด-1. 9หนุ่มแ.มท ธิ.วดีน. ได้.ติด โควิ.ด-19อี .ก ทั้.ง.ยั.งล า.มไป.ติดภ ร.รย.า และภ. รร ยาสาวลีเดียศ รั .ณ ย์รัช.ต์หลังจากนั้น ก็เข้า.ไป รักษาใ .นโร ง พย .าบาล

ภาพข องหนุ่ มแมทธิว

ภาพข องหนุ่มแมทธิ ว

และล่.าสุดก.ารแพ ร่ ร.ะบ.าด.โค วิดระลอ. ก .3 กำลั .ง มาใ นช่วงสง กร.าน ต์2 .5.64โ ดยหนุ่. .ม .แมทธิ วออก.มาป.ระก า. ศก.กักตัวเ .นื่.องจา ก.มีก ารไปสั มผัสกับ.ผู้ติดโควิด-19ที่ .ค่ายม.วยนั่ นเอ.ง.

ภา พของหนุ่มแ มทธิว

ภาพข องหนุ่มแมทธิว และสาวลิเดี ย

ซึ่ง. เจ้า ตั.วก็ได้โ พ.ส ต์ ข้อ.ความใ .นอินสตร า.แกร.มส่ว น.ตัว.โดยระบุไว้ว่.า”เนื่.องจากวัน. ที่6เม ย…2 5 .6 4ช่วงเ.ว.ลา.1 930.น ผมสัมผัสกับผู้ติ.ดโ ควิด-. 1.9ที่ค่าย .มวยผมจะ กั.กตัว.14วันตามมา.ตร การรั.ฐ แล ะวั.น ที่ .11เมยจะ ไป.ต. รวจเ ชื้อ.ที่ โ.รงพย า .บ าล.”

ภาพโ พสต์จากไอจีขอ งหนุ่มแมทธิว

ภาพข องหนุ่มแมทธิวแ ละสาวลิเดี ย

ห. ลัง.จ .ากที่ หนุ่มแมทธิวโ.พสต์ข้ อคว.าม ไปก็. มีคนในว.ง กา.รบันเทิ งเ.ข้ าม.าให้กำลั ง.ใจเป็ นจำ.นว น.ม า กร .ว.มไป ถึ.งภ.รรย. าสาวลีเ.ดี ย.ศ.รัณย์รัช.ต์ . ก็ได้ที่ .เข้าม า.คอ.มเ.มนต์.ข้อความ วไ.ว้ว่า.”He .reweg o.agai. n …”

ภาพคอมเ มนต์จาก สาวลิเดีย

ทาง. ทีมข่.าวด าราก็ขอ เ ป็.น .กำ.ลั.งใจให้คุณแมทธิ. วแ.ละ. ครอ.บ. ครัวด้ วยนะ. ค ะ

ภาพโพสต์ จากไอจีของหนุ่มแมท ธิว

ภาพข องหนุ่มแมท ธิวและน้อ งเดมี่

ภาพขอ งหนุ่มแมทธิ วและน้อง ดีแลน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *